NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

huà huā

 1. huà verb to make into / to change into / to transform
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 变化.
 2. huà suffix -ization
  Domain: Affixes 附类
  Notes: A nominal suffix indicating change, for example, in 老化 'aging' 腐化 'corruption' and 现代化 'modernization' (Sun 2006, loc. 714)
 3. huà verb to melt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 4. huà verb to digest
  Domain: Health 健康
 5. huà verb to collect alms
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 募化.
 6. huà verb to burn
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Fire 火
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 火烧.
 7. huà verb to die
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 死.
 8. huà verb to dispel / to eliminate / to remove
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 消除 or 去掉.
 9. huà noun a custom / a tradition / a convention
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 习俗 or 风气.
 10. huà noun chemistry
  Domain: Chemistry 化学
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 化学.
 11. huā verb to make into / to change into
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: Synonym discussion: in this sense 化 is similar in meaning to 变化.

Contained in

变化现代化深化恶化文化中化集团优化化学四化四个现代化强化格式化军事化多元化净化石化信息化个性化自动化化工专业化全球化二氧化硫氮氧化物化工厂氢氧化物化合物光化学消化西方化政治化绿化美化暖化全球暖化简化进化氧化氧化物互补金属氧化物半导体化合化石化验数字化数字化图书馆数字化资源库儿化转化乐器数字化接口二氧化碳分化

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
治化 治化 但當以正法治化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 80
化自在天 化自在天 化自在天王復作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 27
化自在 化自在 他化自在欲欲生 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 17
法治化 法治化 王自在以法治化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 14
化自转 化自轉 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
化种 化種 化種龍 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 9
瞿昙化 瞿曇化 恐優婆離居士受沙門瞿曇化 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 7
清净化 清淨化 姓直清淨化 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 7
神变化 神變化 乃至天人見神變化乃取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
化成 化成 此身色四大化成彼身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
導師眾生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
離苦 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
乃至天人神變 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
自在天 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大梵王童子 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
五濁眾生 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
無有真實 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 11
沙門正真 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
越祇 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 14
甘露 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
正法人民 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
我等天眾 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
梵王 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 8
自在 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
密行 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
大風種種惡相 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 7
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
若干 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 4
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 9
自轉 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 9
Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 14
自在諸天宮殿 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 3
法治群生 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 5