NTI Reader
NTI Reader

huā huà

 1. huà verb to make into / to change into / to transform
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 变化.
 2. huà suffix -ization
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Affixes 附类
  Notes: A nominal suffix indicating change, for example, in 老化 'aging' 腐化 'corruption' and 现代化 'modernization' (Sun 2006, loc. 714)
 3. huà verb to melt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 4. huà verb to digest
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
 5. huà verb to collect alms
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 募化.
 6. huà verb to burn
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Fire 火
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 火烧.
 7. huà verb to die
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 死.
 8. huà verb to dispel / to eliminate / to remove
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 消除 or 去掉.
 9. huà noun a custom / a tradition / a convention
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 习俗 or 风气.
 10. huà noun chemistry
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Chemistry 化学
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 化学.
 11. huā verb to make into / to change into
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化
  Notes: In this sense 化 is similar in meaning to 变化.

Contained in

变化现代化深化恶化文化中化集团优化化学四化四个现代化强化格式化军事化多元化净化石化信息化个性化自动化化工专业化全球化二氧化硫氮氧化物化工厂氢氧化物化合物光化学消化西方化政治化绿化美化暖化全球暖化简化进化氧化氧化物互补金属氧化物半导体化合化石化验数字化数字化图书馆数字化资源库儿化转化乐器数字化接口二氧化碳分化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 162
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 141
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 138
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 135 119
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 2 117
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 27 108
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 2 106
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 397 105
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 9 103
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 15 96

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
治化 治化 但當以正法治化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 80
化自在天 化自在天 化自在天王復作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 27
化自在 化自在 他化自在欲欲生 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 17
法治化 法治化 王自在以法治化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 14
化自转 化自轉 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
化种 化種 化種龍 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 9
清净化 清凈化 姓直清淨化 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 7
神变化 神變化 乃至天人見神變化乃取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
化成 化成 此身色四大化成彼身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
瞿昙化 瞿曇化 恐優婆離居士受沙門瞿曇化 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 7