nì niào

 1. verb to drown / to indulge / to be addicted to / to spoil
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. niào verb to urinate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
 3. niào noun urine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Contained in

陷溺溺水沉溺耽溺溺爱溺死便溺沾溺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 86 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 19
 • Scroll 15 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 — count: 15
 • Scroll 1 Sutra of the Nine-Colored Deer 《九色鹿經》 — count: 13
 • Scroll 60 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 — count: 10
 • Scroll 48 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 10
 • Scroll 3 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 — count: 9
 • Scroll 35 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 — count: 9
 • Scroll 1 Sutra of the Nine-Colored Deer 《佛說九色鹿經》 — count: 9
 • Scroll 11 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 9
 • Scroll 6 Bian Zheng Lun 《辯正論》 — count: 8

Collocations

 • 溺人 (溺人) 覩有溺人 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 6 — count: 37
 • 沈溺 (沈溺) 而諸眾生沈溺老 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 41 — count: 36
 • 漂溺 (漂溺) 為水所漂溺 — Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》, Scroll 1 — count: 28
 • 溺生死 (溺生死) 自溺生死之流 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 39 — count: 12
 • 不能溺 (不能溺) 水不能溺火不能燒 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 102 — count: 7
 • 溺烦恼 (溺煩惱) 隨順沒溺煩惱流者 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 7 — count: 6
 • 溺苦海 (溺苦海) 長溺苦海無出期 — Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》, Scroll 3 — count: 6
 • 溺深 (溺深) 如牛溺深泥 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 22 — count: 5
 • 溺诸众生 (溺諸眾生) 沈溺諸眾生 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》, Scroll 3 — count: 4
 • 屎溺 (屎溺) 為不見小兒無所知屎溺自身 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 2 — count: 4