NTI Reader
NTI Reader

páng

páng noun border / side
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

傍晚依傍城傍寺苏门傍傍生傍边傍近

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 5 42
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 9 40
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 2 20
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 6 20
Commentary on the Dvādaśanikāyaśāstra 《十二門論疏》 Scroll 1 17
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 10 16
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 14 15
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 2 15
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 19 14
Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
傍臣 傍臣 傍臣諸王 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 52
傍行 傍行 拘夷城傍行四百八十里 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 10
路傍 路傍 在路傍住 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 10
城傍 城傍 拘夷城傍行四百八十里 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
问傍 問傍 即問傍侍者曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 5
边傍 邊傍 彼樹神若邊傍種子村神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 5
傍人 傍人 傍人皆言是愚癡人如餓死狗 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 5
道傍 道傍 住於道傍 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 5
傍照 傍照 五百光傍照 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
傍道 傍道 見有一人從傍道來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 4