NTI Reader
NTI Reader

经意 (經意) jīngyì

jīngyì verb to be mindful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 5 44
Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 6 12
Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 4 12
Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 7 10
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 20 9
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 18 8
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 19 8
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 7
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 16 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 25 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经意云 經意雲 經意云 Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 4 47
经意说 經意說 彼經意說 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 2 26
今经意 今經意 下正明今經意 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 2 19
经意趣 經意趣 知經意趣 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 13
知经意 知經意 知經意趣 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 7
详经意 詳經意 今詳經意貪相應故名有 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 26 5
经意显 經意顯 應知此經意顯樂受有二種 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 22 5
经意可知 經意可知 經意可知 Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 4 4
经意如此 經意如此 寧知經意如此非餘 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 8 3
经意可见 經意可見 經意可見 Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 5 3