NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

  1. adjective secret / hidden / confidential / intimate
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '密')
  2. adjective close / thick / dense
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '密')

Contained in

密码密送密切秘密保密绝密密集加密严密亲密密度高密度只读光盘紧密稠密公共密钥基础结构机密精密茂密密封周密密宗一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经密教密谋密钥泄密解密托勒密戴密寺黑密寺密特那隐密密布疏密金刚密迹密勒日巴密多罗密集金刚密集柔金刚密集不动金刚解深密经細密秘密不翻繁密亲密无间详密帛尸梨密帛尸梨密多罗昙摩密多密克罗尼西亚信息密度

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 69
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 5 50
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 48
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 45

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
密藏 密藏 守護密藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 9
齐密 齊密 齊密中無間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
密善财 密善財 名密善財 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 5
密出家 密出家 我於正法中盜密出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5
齿密 齒密 齒密無間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
密往 密往 堪能密往詣彼沙門瞿曇眾中出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5
盗密 盜密 我於正法中盜密出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5
堪能密 堪能密 堪能密往詣彼沙門瞿曇眾中出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 4
守护密 守護密 守護密藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 4
弥密 彌密 彌密牢固 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無間 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三者善來 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
忽然如此 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
守護 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
資財 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
一向 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
堪能沙門瞿曇出家 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 10
牢固 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
法想 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1