NTI Reader
NTI Reader

 1. adjective secret / hidden / confidential
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 隱密 hidden (Guoyu '密' adj 2; Unihan '密')
 2. adjective close / thick / dense
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 浓密 (Guoyu '密' adj 1; Unihan '密')
 3. adjective intimate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 亲近 (Guoyu '密' adj 3)
 4. adjective slight / subtle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 细微 (Guoyu '密' adj 4)
 5. noun a secret
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '密' n 1)
 6. proper noun Mi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '密' n 2)
 7. adverb secretly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '密' adv)

Contained in

密码密送密切秘密保密绝密密集加密严密亲密密度高密度只读光盘紧密稠密公共密钥基础结构机密精密茂密密封周密密宗一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经密教密谋密钥泄密解密托勒密戴密寺黑密寺密特那隐密密布疏密金刚密迹密勒日巴密多罗密集金刚密集柔金刚密集不动金刚解深密经細密秘密不翻繁密亲密无间详密帛尸梨密帛尸梨密多罗昙摩密多密克罗尼西亚信息密度

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 50
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 5 49
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 48
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 45
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 39
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 1 39
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 36
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 35
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 2 32
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
密藏 密藏 守護密藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 9
齐密 齊密 齊密中無間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
微密 微密 微密深妙慧 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 46 5
盗密 盜密 我於正法中盜密出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5
密善财 密善財 名密善財 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 5
齿密 齒密 齒密無間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
密出家 密出家 我於正法中盜密出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 5
堪能密 堪能密 堪能密往詣彼沙門瞿曇眾中出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 4
牢密 牢密 使其牢密 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
密往 密往 堪能密往沙門瞿曇眾中出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 4