NTI Reader
NTI Reader

绮语 (綺語) qǐyǔ

qǐyǔ noun flowery writing
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 3 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 60 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 68 15
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 14
Maitreyaparipṛcchopadeśa (Mile Pusa Suo Wen Jinglun) 《彌勒菩薩所問經論》 Scroll 5 14
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 8 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 1 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 13
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妄言绮语 妄言綺語 妄言綺語 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 26
离绮语 離綺語 七為離綺語從綺語止 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 23
远离绮语 遠離綺語 遠離綺語 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 18
两舌恶口绮语 兩舌惡口綺語 妄言兩舌惡口綺語 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 15
说绮语 說綺語 人主不應說綺語 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 9
作绮语 作綺語 我尚不喜人作綺語 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 8
绮语净 綺語淨 彼於綺語淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6
两舌绮语 兩舌綺語 七者不兩舌綺語 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
绮语贪 綺語貪 惡言綺語貪恚癡 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 11 5
言绮语 言綺語 亂言綺語 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 23 5