NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

绮语 (綺語) qǐyǔ

qǐyǔ noun flowery writing
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 3 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 60 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 68 15
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 8 14
Maitreyaparipṛcchopadeśa (Mile Pusa Suo Wen Jinglun) 《彌勒菩薩所問經論》 Scroll 5 14
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 1 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 13
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 13
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 76 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
妄言绮语 妄言綺語 妄言綺語 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 26
离绮语 離綺語 七為離綺語從綺語止 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 22
远离绮语 遠離綺語 遠離綺語 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 18
两舌恶口绮语 兩舌惡口綺語 妄言兩舌惡口綺語 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 15
说绮语 說綺語 人主不應說綺語 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 9
作绮语 作綺語 我尚不喜人作綺語 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 8
绮语净 綺語淨 彼於綺語淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6
休息绮语 休息綺語 如彼休息綺語 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 48 5
及绮语 及綺語 及綺語等 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 5
绮语贪 綺語貪 惡言綺語貪恚癡 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 11 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
綺語 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
綺語 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
綺語 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
綺語 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
綺語 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
綺語 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
綺語 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
綺語 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
綺語 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
綺語 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
綺語 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 3
綺語兩舌 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
綺語 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
遠離綺語 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
兩舌綺語 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
綺語 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
綺語 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
綺語 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
難提波羅綺語 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
綺語 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
綺語 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
綺語 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
綺語 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
綺語 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
綺語 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1