NTI Reader
NTI Reader

绮语 (綺語) qǐyǔ

qǐyǔ noun flowery writing
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 3 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 60 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 68 15
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 8 14
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 14
Maitreyaparipṛcchopadeśa (Mile Pusa Suo Wen Jinglun) 《彌勒菩薩所問經論》 Scroll 5 14
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 17 13
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 1 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妄言绮语 妄言綺語 妄言綺語 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 26
离绮语 離綺語 七為離綺語從綺語止 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 23
远离绮语 遠離綺語 遠離綺語 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 18
两舌恶口绮语 兩舌惡口綺語 妄言兩舌惡口綺語 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 15
说绮语 說綺語 人主不應說綺語 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 9
作绮语 作綺語 我尚不喜人作綺語 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 8
绮语净 綺語淨 彼於綺語淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6
两舌绮语 兩舌綺語 七者不兩舌綺語 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
绮语两舌 綺語兩舌 綺語兩舌 Rāṣṭrapālaparipṛcchā (Hu Guo Zunzhe Suo Wen Dasheng Jing) 《護國尊者所問大乘經》 Scroll 2 5
绮语贪 綺語貪 惡言綺語貪恚癡 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 11 5