NTI Reader
NTI Reader

xiàn

  1. xiàn noun boundary / limit
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: (Unihan '限')
  2. xiàn verb to limit
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

科兴生物制品有限公司有限公司期限限于限制局限权限无限有限极限界限限度限期断限限定时限年限两限房约限语言股份有限公司门限大限无限期宽限寿限底限限速崖限大限到来上限大限临头定限限日华为技术有限公司大觉文化传播有限公司如是我闻文化股份有限公司佛光文化事业有限公司上海大觉文化传播有限公司生命有时 慈悲无限生命无限,慈悲更广生机无限爱在人间,前途无限

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
限量 限量 於是八關齋中功德不可限量 Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 Scroll 1 98
分限 分限 亦無分限 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 85
不可限 不可限 其邊不可限 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 74
无有限 無有限 我與世亦無有限亦不無限 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 58
齐限 齊限 各為齊限 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 41
限难 限難 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 27
不可称限 不可稱限 其福不可稱限 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 20
制限 製限 共作制限 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 15
难限 難限 廣大難限普安無邊等于十方 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 14
限数 限數 令我國中人壽命極長無有限數 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 13 14