xiàn

 1. xiàn noun boundary / limit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '限')
 2. xiàn verb to limit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Also contained in

有限公司期限限于限制局限权限无限政府限制有限极限界限限度限期断限限定时限年限两限房约限语言股份有限公司门限大限无限期宽限寿限底限限速崖限大限到来上限大限临头定限限日展限不局限半无限只限于宽限期局限于截止期限户限技术所限最低限度最低限度理论最高工资限额有限元有限元法有限单元有限群有限集极限运动

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 87
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 61
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 58
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 47
 • Scroll 1 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 41
 • Scroll 4 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 — count: 28
 • Scroll 128 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 27
 • Scroll 2 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 — count: 20
 • Scroll 3 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 — count: 20
 • Scroll 5 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 — count: 19

Collocations

 • 限量 (限量) 於是八關齋中功德不可限量 — Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》, Scroll 1 — count: 96
 • 分限 (分限) 亦無分限 — Sangītisūtra 《大集法門經》, Scroll 1 — count: 85
 • 不可限 (不可限) 其邊不可限 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 5 — count: 71
 • 无有限 (無有限) 我與世亦無有限亦不無限 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 58
 • 齐限 (齊限) 各為齊限 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 41
 • 限难 (限難) 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 128 — count: 27
 • 不可称限 (不可稱限) 其福不可稱限 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 35 — count: 18
 • 制限 (製限) 共作制限 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 16 — count: 15
 • 限数 (限數) 令我國中人壽命極長無有限數 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 13 — count: 14
 • 难限 (難限) 廣大難限普安無邊等于十方 — Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》, Scroll 1 — count: 14