NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

xiàn

  1. xiàn noun limit / bound
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. xiàn verb to limit
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

科兴生物制品有限公司有限公司期限限于限制局限权限无限有限极限界限限度限期断限限定时限年限两限房约限语言股份有限公司门限大限无限期宽限寿限底限限速崖限大限到来上限大限临头大觉文化传播有限公司如是我闻文化股份有限公司佛光文化事业有限公司上海大觉文化传播有限公司生命有时 慈悲无限生命无限,慈悲更广生机无限爱在人间,前途无限

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 90
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 61
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 59
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 47
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 43
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 27
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 27

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
限量 限量 於是八關齋中功德不可限量 Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 Scroll 1 99
分限 分限 亦無分限 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 85
不可限 不可限 其邊不可限 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 74
无有限 無有限 我與世亦無有限亦不無限 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 58
齐限 齊限 各為齊限 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 41
限难 限難 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 27
不可称限 不可稱限 其福不可稱限 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 20
制限 製限 共作制限 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 15
限数 限數 令我國中人壽命極長無有限數 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 13 14
难限 難限 廣大難限普安無邊等于十方 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 14

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
有限不無 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 10
為期 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
邊際無有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
有限不無 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
不可 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
不可 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
心解脫不過 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
無能 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
財物無能 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
廣大普安無邊等于十方 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 3
Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
於是功德不可 Scroll 1 in Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 2
如是壽命 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
世尊城門 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 28 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
為人 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
使殺人至于 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1