xiàn

 1. xiàn noun boundary / limit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '限')
 2. xiàn verb to limit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

科兴生物制品有限公司有限公司期限限于限制局限权限无限有限极限界限限度限期断限限定时限年限两限房约限语言股份有限公司门限大限无限期宽限寿限底限限速崖限大限到来上限大限临头定限限日华为技术有限公司展限大觉文化传播有限公司如是我闻文化股份有限公司佛光文化事业有限公司上海大觉文化传播有限公司生命有时 慈悲无限生命无限,慈悲更广生机无限爱在人间,前途无限

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 87
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 61
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 58
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 47
 • Scroll 1 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 41
 • Scroll 4 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 — count: 28
 • Scroll 128 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 27
 • Scroll 3 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 — count: 20
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 20
 • Scroll 2 Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 — count: 20

Collocations

 • 限量 (限量) 於是八關齋中功德不可限量 — Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》, Scroll 1 — count: 98
 • 分限 (分限) 亦無分限 — Sangītisūtra 《大集法門經》, Scroll 1 — count: 85
 • 不可限 (不可限) 其邊不可限 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 5 — count: 74
 • 无有限 (無有限) 我與世亦無有限亦不無限 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 58
 • 齐限 (齊限) 各為齊限 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 41
 • 限难 (限難) 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 128 — count: 27
 • 不可称限 (不可稱限) 其福不可稱限 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 35 — count: 20
 • 制限 (製限) 共作制限 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 16 — count: 15
 • 限数 (限數) 令我國中人壽命極長無有限數 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 13 — count: 14
 • 难限 (難限) 廣大難限普安無邊等于十方 — Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》, Scroll 1 — count: 14