NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

wèi

 1. wèi noun Eighth earthly branch
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Earthly Branch 地支
  Notes: (GHC '未' 2; Kroll '未' 4; NCCED 2 '未')
 2. wèi adverb not yet / still not
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As an aspectual negative (Kroll '未' 1; NCCED 1 '未' 1; Pulleyblank 1995, p. 109)
 3. wèi adverb not / did not / have not
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 未 is a simple not in the sense of 不. For example, 見牛未見羊也 'You saw the ox, and had not seen the sheep' (Mengzi: 1.7/4/19, translation by Legge; GHC '未' 3; Kroll '未' 2; NCCED 1 '未' 2; Pulleyblank 1995, p. 109).
 4. wèi particle or not?
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 未 is used at as a final particle to form a question (GHC '未' 5; Kroll '未' 3).
 5. wèi noun 1-3 p.m.
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A two hour time period in historic China (Kroll '未' 4a)
 6. wèi verb to taste
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 未 means 滋味. It is an early form. later written as 味. (GHC '未' 1)

Contained in

未能未来未经未知从未尚未未婚未婚妻未必前所未有未免未尝未果未完成未生怨己未未来主动分词未来被动分词未完成时未定未曾有未合未有未曾有法经四未曾有法经未生怨王未来星宿劫千佛名经佛说未生冤经未生冤经佛说未曾有正法经未曾有正法经佛说未曾有经未曾有经佛说未曾有因缘经未曾有因缘经佛说未曾有因缘经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经未几未成未可未知智未来世未来记未离欲未离欲者未来际未生的善法,令它生起未生的恶法,使它不生过未

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 8 362

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
罪未 罪未 其罪未畢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 49
未毕 未畢 其罪未畢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 44
未久 未久 其去未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 43
去未 去未 其去未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
未获 未獲 未獲欲獲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 15
未证 未證 未證欲證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 13
未集 未集 如是弟子皆悉未集 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
坐未 坐未 其坐未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
精勤未 精勤未 不肯精勤未得欲得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
未阇维 未闍維 及未闍維 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
聞法 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
為難 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
如來取滅度 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
有染五塵 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
三界逃生 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
問言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
興盛 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 13
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 17
具足 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
乃至凡夫 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
王宮出家 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
輔相堅固婆羅門 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
輔相婆羅門作法 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
宣說何處 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 5
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 8
世尊優婆塞 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 7
色相 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
如是心意 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 9
因緣 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 23
無有思想思想行止 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1