NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

行者 xíngzhě

  1. xíngzhě noun an itinerant monk
    Domain: Buddhism 佛教
  2. xíngzhě noun a pedestrian / a walker
    Domain: Transportation 交通

Contained in

苦行者裸行者仁慈行者禅净行者

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 14 93
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 86
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 12 66
Six Wonderful Dharma Gates (Liu Miao Fa Men) 《六妙法門》 Scroll 1 63
Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》 Scroll 1 53
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 53

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
时行者 時行者 或時行者 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 20
不可行者 不可行者 不可行者 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 10
行者比丘 行者比丘 二為在行者比丘為水 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 10
在行者 在行者 二為在行者比丘為水 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 9
邪行者 邪行者 若有在家及出家學道行邪行者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 8
阿练若行者 阿練若行者 讚嘆修阿練若行者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5
比丘行者 比丘行者 是聞比丘行者 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 4
受行者 受行者 我所說法弟子受行者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
声闻行者 聲聞行者 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 4
行者言 行者言 二為若行者言 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無有行者 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
行者 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
說法弟子行者 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
如是行者 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
行者 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
行者 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
行者得道 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
行者 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
行者 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
行者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
名為行者 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
聲聞行者安隱 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
聲聞行者安隱 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
行者無為 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 28
行者 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 86
苾芻行者 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
乃至世間行者 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
行者 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
既是放逸行者 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
既是放逸行者 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
如是行者 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
正知行者 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
行者 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
不了憎惡行者 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
不可行者 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8