NTI Reader
NTI Reader

行者 xíngzhě

 1. xíngzhě noun practitioner
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In the sense of 修行人 (FGDB '行者' 1)
 2. xíngzhě noun a pedestrian / a walker
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
  Notes: (CC-CEDICT '行者')
 3. xíngzhě noun abbot's attendant
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '行者'; FGDB '行者' 2; Welch 1967, p. 422)

Contained in

苦行者门头行者裸行者献给旅行者日中华文化佛教宝典仁慈行者禅净行者

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 14 93
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 77
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 12 66
Six Wonderful Dharma Gates (Liu Miao Fa Men) 《六妙法門》 Scroll 1 63
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 53
Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》 Scroll 1 53
Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 2 52
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 50
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 10 49
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 47

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行苦行者 行苦行者 行苦行者穢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 24
时行者 時行者 或時行者 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 20
行者秽 行者穢 行苦行者穢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 12
不可行者 不可行者 不可行者 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 10
阿练若行者 阿練若行者 讚嘆修阿練若行者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5
声闻行者 聲聞行者 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 4
比丘行者 比丘行者 是聞比丘行者 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 4
受行者 受行者 我所說法弟子受行者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
行者言 行者言 二為若行者言 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 3
行者到 行者到 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3