NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

行者 xíngzhě

 1. xíngzhě noun practitioner
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In the sense of 修行人 (FGDB '行者' 1)
 2. xíngzhě noun a pedestrian / a walker
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
  Notes: (CC-CEDICT '行者')
 3. xíngzhě noun abbot's attendant
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '行者'; FGDB '行者' 2; Welch 1967, p. 422)

Contained in

苦行者门头行者裸行者献给旅行者日中华文化佛教宝典仁慈行者禅净行者

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 14 93
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 77
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 12 66
Six Wonderful Dharma Gates (Liu Miao Fa Men) 《六妙法門》 Scroll 1 63
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 53
Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》 Scroll 1 53
Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 2 52
Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》 Scroll 1 50

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
行苦行者 行苦行者 行苦行者穢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 24
时行者 時行者 或時行者 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 20
行者秽 行者穢 行苦行者穢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 12
不可行者 不可行者 不可行者 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 10
阿练若行者 阿練若行者 讚嘆修阿練若行者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5
声闻行者 聲聞行者 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 4
比丘行者 比丘行者 是聞比丘行者 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 4
受行者 受行者 我所說法弟子受行者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
行者言 行者言 二為若行者言 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 3
行者到 行者到 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無有行者 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
行者 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
說法弟子行者 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
如是行者 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
如此行者 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
行者得道 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
行者 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
行者 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一類行者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
名為修禪行者 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
聲聞行者安隱 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
聲聞行者安隱 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
行者無為 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 28
行者 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 77
苾芻行者 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
乃至世間行者 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
行者 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
既是放逸行者 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
既是放逸行者 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
不如法行者不如 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如是行者 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
正知行者 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
行者 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
師宗不了憎惡行者 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 25
比丘行者 Scroll 1 in Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 5