1. noun a feather screen
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. verb to screen / to shade
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. noun a cataract
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
 4. foreign yi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

翳眼白翳障翳阴翳

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 — count: 35
 • Scroll 1 Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 — count: 24
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 23
 • Scroll 1 Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing 《佛說一髻尊陀羅尼經》 — count: 18
 • Scroll 1 Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 — count: 14
 • Scroll 2 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 — count: 13
 • Scroll 2 Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 — count: 13
 • Scroll 4 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 — count: 12
 • Scroll 5 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 11
 • Scroll 74 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 — count: 10

Collocations

 • 云翳 (雲翳) 無有諸雲翳 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 24
 • 离翳 (離翳) 皆離翳障 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 10 — count: 20
 • 翳障 (翳障) 皆離翳障 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 10 — count: 13
 • 翳闇 (翳闇) 離翳闇三摩地 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 41 — count: 12
 • 癡翳 (癡翳) 癡翳之所覆 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 10 — count: 9
 • 尘翳 (塵翳) 淨無塵翳 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 8
 • 覆翳 (覆翳) 由彼日光所覆翳故 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 10 — count: 7
 • 翳暗 (翳暗) 照朗煩惱翳暗而行 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 26 — count: 5
 • 映翳 (映翳) 映翳不翳亦如是 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 7 — count: 5
 • 沦翳 (淪翳) 大法淪翳 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 5