NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

国人 (國人) guórén

guórén phrase people of that country
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '國人')

Contained in

中国人全国人大中国人民大学外国人中国人民银行国人暴动中国人民志愿军美国人非洲裔美国人全国人民代表大会鲁国人法国人英国人德国人韩国人美国人民

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 20
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 19
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 33 13
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 13
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 12
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 3 12
The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 Scroll 1 12
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 5 11
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 10 10
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
国人民 國人民 彼國人民 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 47
跋只国人 跋祇國人 跋祇國人自恃勇健 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
摩竭国人 摩竭國人 摩竭國人皆是王種王所親任 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 9
及国人 及國人 王及國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
跋耆国人 跋耆國人 跋耆國人有大如意足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 6
隣国人 隣國人 時隣國人民聞王功德 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 4
难国人 難國人 欲令難國人民悉捨邪見 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 4
国人覩 國人覩 國人覩王 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 4
使国人 使國人 使國人民皆得供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 3
越只国人 越祇國人 是越祇國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
國人太子鬚髮 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
跋祇國人勇健 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
國人 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
使國人供養 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
摩竭國人 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
國人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
華氏國人大臣 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
國人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
國人隨後 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
轉輪王國人 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
國人衰減 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
跋耆國人如意足 Scroll 35 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
國人 Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
國人 Scroll 57 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
國人 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
拘留國人 Scroll 1 in Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 1
國人聞經歡喜 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
國人 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
國人遊行 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
西方國人 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
摩竭國人遊行 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
國人鬼神 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
教化國人 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
國人 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
國人小兒啼泣 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5