NTI Reader
NTI Reader

国人 (國人) guórén

guórén phrase people of that country
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '國人')

Contained in

中国人全国人大中国人民大学外国人中国人民银行国人暴动中国人民志愿军美国人非洲裔美国人全国人民代表大会鲁国人法国人英国人德国人韩国人美国人民

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 20
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 18
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 13
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 33 13
The Journey of the Eminent Monk Faxian 《高僧法顯傳》 Scroll 1 12
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 3 12
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 12
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 10
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 2 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国人民 國人民 彼國人民 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 45
摩竭国人 摩竭國人 摩竭國人皆是王種王所親任 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 9
跋只国人 跋祇國人 跋祇國人自恃勇健 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
及国人 及國人 王及國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
跋耆国人 跋耆國人 跋耆國人有大如意足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 6
国人覩 國人覩 國人覩王 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 4
难国人 難國人 欲令難國人民悉捨邪見 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 4
隣国人 隣國人 時隣國人民聞王功德 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 4
使国人 使國人 使國人民皆得供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 3
越只国人 越祇國人 是越祇國人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3