NTI Reader
NTI Reader

马 (馬)

 1. noun horse
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Animal 动物
  Notes: For example, in literary Chinese, 老馬識途 'an old horse knows the road', from Han Feizi's Shuo Lin Shang (DCP 'L50'; Unihan '馬')
 2. noun Kangxi radical 187
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Horse (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. proper noun Ma
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '馬')

Contained in

巴哈马罗马尼亚马达加斯加马尔代夫马耳他马拉维马来西亚索马里危地马拉巴拿马马来西亚令吉巴哈马元巴拿马巴波亚马达加斯加法郎马尔代夫卢比马耳他镑马拉维克瓦查索马里先令马凯马萨诸塞州马州马六甲海峡马拉巴尔马克思马丁路德金马上走马观花萨马兰奇厉兵秣马马术马拉松跳马鞍马兵马俑人马马虎马克马路马五爷马克思主义奥巴马马车马达马力马铃薯马戏千军万马马鞍山市罗马司马迁司马谈

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 32 73
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 19 63
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 50
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 44
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 37
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 37
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 33
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 32
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 32
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
马宝 馬寶 紺馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 82
象马 象馬 象馬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 34
马王 馬王 力馬王為第一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
绀马 紺馬 紺馬寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 19
马军 馬軍 馬軍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 18
四千马 四千馬 八萬四千馬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
御马 禦馬 汝速御馬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 9
色马 色馬 三者紺色馬寶 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 9
马声 馬聲 馬聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
马碯 馬碯 赤珠牆馬碯門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 8