NTI Reader
NTI Reader

甘露 gānlù

gānlù noun sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: amṛta; Pali: amata, Japanese: kanro (BL 'amṛta'; Ding '甘露'; FGDB '甘露'; SH '甘露')

Contained in

甘露灌顶皈依三宝典礼甘露雨甘露净佛说楼阁正法甘露鼓经楼阁正法甘露鼓经大妙金刚大甘露军拏利焰鬘炽盛佛顶经甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨佛说甘露经陀罗尼呪甘露经陀罗尼呪甘露陀罗尼呪佛说施饿鬼甘露味大陀罗尼经施饿鬼甘露味大陀罗尼经阿毘昙甘露味论甘露法甘露法雨四甘露咒甘露灌顶三皈五戒典礼全球甘露灌顶三皈五戒暨禅净密三修法会甘露灌顶三皈五戒甘露法水甘露门法水甘露

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 2 29
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 19 26
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 10 21
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 20
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 5 20
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 19
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 22 19
Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Yi 《瑜伽集要焰口施食儀》 Scroll 1 19
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 18
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
甘露味 甘露味 常服甘露味 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 42
甘露灭 甘露滅 甘露滅名稱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
甘露饭 甘露飯 四甘露飯 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 7
甘露界 甘露界 於甘露界自作證成就遊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 6
食甘露 食甘露 自然食甘露 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
离甘露 離甘露 已從行道離便離甘露 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 5
服甘露 服甘露 常服甘露味 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 5
获甘露 穫甘露 已獲甘露善 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 14 5
甘露涅槃 甘露涅槃 乃至究竟甘露涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 4
犹如甘露 猶如甘露 猶如甘露 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 4