NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

多闻 (多聞) Duō Wén

  1. Duō Wén adjective learned / one who has heard much
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: bahusruta; especially in study of the Dharma (Ding '多聞'; FGDB '多聞'; SH '多聞')
  2. Duō Wén proper noun Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Heavenly King 天王
    Notes: Sanskrit equivalent: Vaiśravaṇa, Pāli: Vessavaṇa; guardian of the North, he who hears everything

Contained in

多闻天王北方多闻天王多闻天北方毘沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨广学多闻

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 64
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 77 37
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 34
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 33
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 30
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 50 27
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 2 25
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 24

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
多闻圣 多聞聖 其中若有多聞聖達智慧之人 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 376
多闻比丘 多聞比丘 多聞比丘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 34
多闻愚痴 多聞愚癡 謂不多聞愚癡凡夫而作此念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 11
多闻能 多聞能 奉事多聞能致信本 Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》 Scroll 1 10
持戒多闻 持戒多聞 然尊者舍利弗持戒多聞 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 9
谓多闻 謂多聞 是謂多聞聖弟子持梵齋 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 9
施设多闻 施設多聞 云何施設多聞比丘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 8
博学多闻 博學多聞 博學多聞 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 7
说多闻 說多聞 說多聞比丘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 7
多闻第一 多聞第一 多聞第一 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四者多聞 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
多聞耆舊 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
多聞廣博 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
多聞 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
多聞 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 21
多聞聰敏 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
多聞 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
多聞 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
四者常樂多聞 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
苾芻多聞 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 5
教誨多聞 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
知者不能多聞 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
其中多聞智慧 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 2
其中多聞聖者智慧 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
弟子多聞 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 13
多聞弟子正法 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
多聞弟子如是心解脫 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 33
多聞弟子 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
多聞長老比丘 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
多聞次第 Scroll 1 in Yuan Ben Zhi Jing 《緣本致經》 2
具戒多聞 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 1
多聞 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
阿難多聞 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 4
多聞比丘 Scroll 1 in Yi Jing (Ummagga)《意經》 11
多聞不能順行 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 1