NTI Reader
NTI Reader

恸 (慟) tòng

  1. tòng verb to wail / to cry
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  2. tòng adjective grieved / sorrowful
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

悲恸哀恸恸哭

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 4 5
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 24 5
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 4
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 2 3
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 3
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 3
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 13 3
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 15 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 17 2
Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
号恸 號慟 拊心號慟生大逼惱 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 39
流恸 流慟 一時號泣涕出流慟聲滿三千 Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》 Scroll 2 7
大恸 大慟 號聲大慟 Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》 Scroll 2 7
感恸 感慟 念慕感慟何堪自居 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 4
哽恸 哽慟 嗚咽懊惱慚顏哽慟 Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 1 4
声恸 聲慟 亂聲慟悲泣 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 4
惊恸 驚慟 室家驚慟 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 21 4
摧恸 摧慟 故三藏科云摧慟 Commentary on the Ullambana Sūtra 《佛說盂蘭盆經疏》 Scroll 2 4
崩恸 崩慟 哀感崩慟皆言 Rājāvavādaka (Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing) 《如來示教勝軍王經》 Scroll 1 3
恸呜咽 慟嗚咽 季龍號慟嗚咽 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 6 2