NTI Reader
NTI Reader

恸 (慟) tòng

  1. tòng verb to wail / to cry
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  2. tòng adjective grieved / sorrowful
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

悲恸哀恸恸哭

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 24 5
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 4 5
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 4
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 3
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 2 3
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 13 3
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 3
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 4 2
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 2 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 17 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
号恸 號慟 拊心號慟生大逼惱 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 38
流恸 流慟 一時號泣涕出流慟聲滿三千 Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》 Scroll 2 7
大恸 大慟 號聲大慟 Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》 Scroll 2 7
哽恸 哽慟 嗚咽懊惱慚顏哽慟 Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 1 4
摧恸 摧慟 故三藏科云摧慟 Commentary on the Ullambana Sūtra 《佛說盂蘭盆經疏》 Scroll 2 4
声恸 聲慟 亂聲慟悲泣 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 4
感恸 感慟 念慕感慟何堪自居 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 4
惊恸 驚慟 室家驚慟 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 21 4
崩恸 崩慟 哀感崩慟皆言 Rājāvavādaka (Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing) 《如來示教勝軍王經》 Scroll 1 3
恒恸 恆慟 在三之情理百恒慟 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 8 2