NTI Reader
NTI Reader

内 (內) nèi nà

 1. nèi noun inside / interior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 里面 (CCD '内' 1; FE '內' 1; GHDC '内' nèi 1; Guoyu '內' nèi n 1; HSK '内'; XHZD '内' 1)
 2. nèi preposition inside / interior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: May be classified as a localizer because it can be appended to some nouns as a suffix to indicate location; for example, 国内 'domestic' (Sun 2006, loc. 903).
 3. nèi noun wife
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 妻妾 (CCD '内' 2; FE '內' 2; GHDC '内' nèi n 3; XHZD '内' 1)
 4. nèi noun an imperial palace
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 皇宫 (CCD '内' 4; FE '內' 3; GHDC '内' nèi 6; Guoyu '內' nèi n 5)
 5. nèi noun an internal organ / heart
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 内脏 (CCD '内' 3; GHDC '内' nèi 7; Guoyu '內' nèi n 7)
 6. nèi noun female
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 女色 (GHDC '内' nèi 2; Guoyu '內' nèi n 4)
 7. nèi verb to approach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 亲近 (GHDC '内' nèi 4; Guoyu '內' nèi v)
 8. nèi noun indoors
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 内室 (GHDC '内' nèi n 5)
 9. nèi noun inner heart
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 心里 (Guoyu '內' nèi n 2)
 10. nèi noun a room
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 房间 (Guoyu '內' nèi 6)
 11. nèi proper noun Nei
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '內' nèi n 8)
 12. verb to receive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 纳入 (GHDC '内' nà 5; Guoyu '內' nà v 1)

Contained in

赤道几内亚几内亚委内瑞拉巴布亚新几内亚几内亚法郎内容国内以内内涵内存内政内部内蒙在内内在企业内网内置室内内外直接内存存取内科内联网内部网企业内部网络之内内地内阁内行内幕内心内脏内战国内生产总值境内内蒙古内核内衣康帕内拉内斗国共内战内码内朝内观内破音内瓦尔人内情孔子内备经日内瓦大内河内南海寄归内法传

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 173
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 160
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 143
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 122
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 5 114
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 107
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 99
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 97
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 91
Śatakaśāstra (Hundred Treatise) 《百論》 Scroll 2 89

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
内无色 內無色 內無色想觀外色 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 22
内身 內身 於是比丘內身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 18
城内 城內 當入槃頭城內 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 16
宫内 宮內 可照宮內 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
内色 內色 如是內色想外見色青 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 7
比丘内 比丘內 於是比丘內身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
棺内 棺內 又復棺內 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 6
内怀 內懷 內懷於姧邪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
内入 內入 謂六內入 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
内起 內起 如是二慧內起生 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4