NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

十一 shíyī Shí Yī

  1. shíyī number eleven
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
    Notes: (ABC 'shíyī')
  2. Shí Yī number National Day in the PRC
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
    Notes: An official holiday on October 1 (ABC 'Shí-Yī')

Contained in

十一月第十一十一切入十一切处卷第十一十一想思念如來经十一面观自在菩萨心密言念诵仪轨经佛说十一面观世音神呪经十一面观世音神呪经十一面神呪心经圣救度佛母二十一种礼赞经救度佛母二十一种礼赞经十一面神呪心经义疏十一位二十一十一世纪三七二十一三十一四十一五十一六十一七十一八十一九十一二十一世纪

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 113
Abhidharmadhātukāyapādaśāśtra (Apidamo Jie Shen Zu Lun) 《阿毘達磨界身足論》 Scroll 2 106
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 94
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 57

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
十一法 十一法 大師若具足此十一法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 41
成就十一 成就十一 聖弟子成就十一法者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 13
卷第三十一 卷第三十一 中阿含經卷第三十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 10
卷第四十一 卷第四十一 中阿含經卷第四十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 41 10
十一事 十一事 是為十一事 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 8
卷第五十一 卷第五十一 中阿含經卷第五十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 8
第五十一 第五十一 非常品第五十一 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 5
第四十一 第四十一 增壹阿含經莫畏品第四十一 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 5
一十一 一十一 彼時世間成就一十一阿羅漢 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 36 5
百八十一 百八十一 大般若波羅蜜多經卷第一百八十一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
十一 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十一 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十一 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十一 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十一 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
二月十一 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
十一道行 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
中有十一 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
十一龍王 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
十一自轉 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
十一天人上下充滿 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
十一 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
善見十一 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
十一 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
中阿含經卷第三十一 Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
十一敷設 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
中阿含經卷第四十一 Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
中阿含經卷第五十一 Scroll 51 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
十一 Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 1
十一金剛 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
十一事業 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
十一 Scroll 1 in Yi Jing (Ummagga)《意經》 1
十一 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
十一 Scroll 1 in Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 1
十一正法在世 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 19