NTI Reader
NTI Reader

十一 shíyī Shí Yī

  1. shíyī number eleven
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
    Notes: (ABC 'shíyī')
  2. Shí Yī number National Day in the PRC
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
    Notes: An official holiday on October 1 (ABC 'Shí-Yī')

Contained in

十一月第十一十一切入十一切处卷第十一十一想思念如來经十一面观自在菩萨心密言念诵仪轨经佛说十一面观世音神呪经十一面观世音神呪经十一面神呪心经圣救度佛母二十一种礼赞经救度佛母二十一种礼赞经十一面神呪心经义疏十一位二十一十一世纪三七二十一三十一四十一五十一六十一七十一八十一九十一二十一世纪十一善法十一种色

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 113
Abhidharmadhātukāyapādaśāśtra (Apidamo Jie Shen Zu Lun) 《阿毘達磨界身足論》 Scroll 2 106
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 94
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 57
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 50
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 10 48
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 45
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 43
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 11 42
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十一法 十一法 大師若具足此十一法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 41
成就十一 成就十一 聖弟子成就十一法者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 13
卷第三十一 卷第三十一 中阿含經卷第三十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 10
卷第四十一 卷第四十一 中阿含經卷第四十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 41 10
卷第五十一 卷第五十一 中阿含經卷第五十一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 8
十一事 十一事 是為十一事 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 8
一十一 一十一 彼時世間成就一十一阿羅漢 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 36 5
第五十一 第五十一 非常品第五十一 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 5
第四十一 第四十一 增壹阿含經莫畏品第四十一 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 5
百八十一 百八十一 大般若波羅蜜多經卷第一百八十一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 4