NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

幽冥 yōumíng

yōumíng noun dark / hell / netherworld / hades
Domain: Religion 宗教

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 6
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 4
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 19 4
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 4
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 6 3
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 3
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 3
Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 1 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
中间幽冥 中間幽冥 中間幽冥之處 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 8
处幽冥 處幽冥 如處幽冥日難照 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 8
幽冥众生 幽冥眾生 幽冥眾生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
照幽冥 照幽冥 如燈照幽冥 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 6
幽冥处 幽冥處 曜幽冥處令覩大明 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
光照幽冥 光照幽冥 慧光照幽冥 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 5
蔽幽冥 蔽幽冥 深蔽幽冥 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 3 5
幽冥世界 幽冥世界 若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 3
大幽冥 大幽冥 有大幽冥亦無光澤 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3
世间幽冥 世間幽冥 世間幽冥愚癡人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
幽冥眾生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
幽冥 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
幽冥 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
幽冥日月光明 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
幽冥 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
幽冥 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
幽冥 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
舉國幽冥 Scroll 7 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
忽然幽冥 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
三界眾生幽冥 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
鐵圍山幽冥莫不明徹 Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
五道幽冥 Scroll 3 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
大小鐵圍山中幽冥 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
中間幽冥 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
大小鐵圍國中幽冥 Scroll 10 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
幽冥官屬 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
幽冥 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
幽冥黑闇長夜 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
幽冥 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
世界中間幽冥 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
時世中間幽冥 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
鐵圍山幽冥 Scroll 8 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
中間幽冥 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
幽冥黑暗 Scroll 34 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
世間幽冥愚癡 Scroll 43 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 4