NTI Reader
NTI Reader

幽冥 yōumíng

  1. yōumíng noun hell / netherworld / hades
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '幽冥'; Han Dian '幽冥' 2)
  2. yōumíng noun dark / dim
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '幽冥'; Han Dian '幽冥' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 6
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 5
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 4
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 19 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 4
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 3
Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 1 3
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 3
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 6 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
中间幽冥 中間幽冥 中間幽冥之處 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 8
处幽冥 處幽冥 如處幽冥日難照 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 8
照幽冥 照幽冥 如燈照幽冥 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 7
幽冥众生 幽冥眾生 幽冥眾生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
蔽幽冥 蔽幽冥 深蔽幽冥 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 3 5
幽冥处 幽冥處 曜幽冥處令覩大明 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
光照幽冥 光照幽冥 光照幽冥如日貫雲 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 1 4
众幽冥 眾幽冥 猶如日出普照天下消眾幽冥 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 3
世间幽冥 世間幽冥 世間幽冥愚癡人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3
大幽冥 大幽冥 有大幽冥亦無光澤 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3