shǒu

 1. shǒu noun head
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 头 (CC-CEDICT '首'; Guoyu '首' n 1; Kroll 2015 '首' 1, p. 419; Shuo Wen Jie Zi, Scroll 10; Unihan '首'; XHZD '首' 1, p. 688)
 2. shǒu measure word measure word for poems
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (CC-CEDICT '首'; Guoyu '首' n 5; Kroll 2015 '首' 5, p. 419; Unihan '首'; XHZD '首' 6, p. 688)
 3. shǒu noun Kangxi radical 185
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: First (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '首' n 7)
 4. shǒu noun leader / chief
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 元首 'head of state' (CC-CEDICT '首'; Guoyu '首' n 2; Unihan '首'; XHZD '首' 2, p. 688)
 5. shǒu adjective foremost / first
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '首'; Guoyu '首' adj 1; Kroll 2015 '首' 2, p. 419; Unihan '首'; XHZD '首' 3, p. 688)
 6. shǒu verb to obey / to bow one's head
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 俯首; for example in 千字文 Thousand Character Classic, 黎首 'obeyed by the common people' (Kroll 2015 '首' 4, p. 419; Wu and Tee 2015, loc. 421)
 7. shǒu noun beginning / start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 岁首 start of the year (CC-CEDICT '首'; Guoyu '首' n 3; Kroll 2015 '首' 3, p. 419; Unihan '首'; XHZD '首' 4, p. 688)
 8. shǒu verb to denounce
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 告发 (Guoyu '首' v 2; XHZD '首' 5, p. 688)
 9. shǒu noun top / apex
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '首' adj 1; Kroll 2015 '首' 1a, p. 419)
 10. shǒu verb to acknowledge guilt
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '首' 4a, p. 419)
 11. shǒu noun the main offender
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '首' 4b, p. 419)
 12. shǒu noun essence / gist
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 要领 (Guoyu '首' n 4)
 13. shǒu noun a side / a direction
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 方 (Guoyu '首' n 5)
 14. shǒu verb to face towards
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 朝向 (Guoyu '首' v 1)

Contained in

Also contained in

首先首席首次首席执行官首创首都首页部首回首首选首部为首首领首脑首相首要首长元首首度首都国际机场首都师范大学尸首首映首任起首首府唐诗三百首昂首疾首稽首首尔印首榜首龙首渠首尾斩首古诗十九首白首

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 — count: 136
 • Scroll 2 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 — count: 94
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 90
 • Scroll 2 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 — count: 88
 • Scroll 5 Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 — count: 75
 • Scroll 5 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 — count: 64
 • Scroll 15 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 — count: 64
 • Scroll 1 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 — count: 63
 • Scroll 12 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 — count: 56
 • Scroll 3 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 — count: 56

Collocations

 • 北首 (北首) 使頭北首 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 28
 • 象首 (象首) 共象首舍利弗詣世尊所 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 17 — count: 18
 • 原首 (原首) 大眾之原首 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 15
 • 轻贱首 (輕賤首) 是名輕賤首 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 14 — count: 11
 • 首迦 (首迦) 首迦摩納都耶子所見供養 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 9
 • 首敷 (首敷) 可為如來北首敷床 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 9
 • 首上 (首上) 以為首上鬘 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 3 — count: 8
 • 首免 (首免) 光音諸天首免其災 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 9 — count: 6
 • 拜首 (拜首) 拜首白言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 6
 • 心首 (心首) 愛愍不去心首 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 6 — count: 6