NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shǒu

 1. shǒu noun head / chief / first
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Shuo Wen Jie Zi, Scroll 10)
 2. shǒu measure word measure word for poems
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
 3. shǒu noun Kangxi radical 185
  Domain: Radicals 部首
  Notes: First (ABC back cover; GHC p. 7)

Contained in

首先首席首次首席执行官首创首都首页部首回首首选首部为首首领首脑首相首要首长元首首度首都国际机场首都师范大学尸首首映首任起首首府唐诗三百首昂首首陀罗疾首摩醯首罗稽首财首菩萨首尔门首印首榜首六头首龙首渠首尾斩首首楞严首楞严三昧经古诗十九首白首首都华盛顿月婆首那佛说濡首菩萨无上清净分卫经佛为首迦长者说业报差别经佛说梵志女首意经梵志女首意经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 1 136
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 94
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 90
Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 2 88
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 75
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 15 64
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 5 64
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 63
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 56

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
北首 北首 使頭北首 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 28
象首 象首 共象首舍利弗詣世尊所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 18
原首 原首 大眾之原首 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
导首 導首 為導首故 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 12
轻贱首 輕賤首 是名輕賤首 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 11
首迦 首迦 首迦摩納都耶子所見供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 9
首敷 首敷 可為如來北首敷床 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
首上 首上 以為首上鬘 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 8
心首 心首 愛愍不去心首 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 6
拜首 拜首 拜首白言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大眾 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
白言 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
使 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
建立 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
寂然 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
波利 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
第十九天上 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
諸天 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如來 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如來 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
莊嚴 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
兩手 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 1