NTI Reader
NTI Reader

sān

 1. sān number three
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (ABC 'sān' num 1; NCCED '三' 1; Unihan '三')
 2. sān ordinal third
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (NCCED '三' 2)
 3. sān number more than two
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: In the construction 三 X 四 Y (ABC 'sān' num 2; NCCED '三' 2)
 4. sān adjective very few
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (NCCED '三' 3)

Contained in

三月星期三周三礼拜三三角长三角三分之二三轮车三藏第三方阿耨多罗三藐三菩提其三三宝典礼甘露灌顶皈依三宝典礼三宝三皈依三顾茅庐三国演义三昧三民主义铁人三项三级跳远三江县三长两短三明治再三三坛大戒接二连三李三三番五次朝三暮四三代三国三部赋序三鹿三元三晋三昧地三法印三身三毒三皇五帝明十三陵三字经三更三恶道佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经金刚三昧经三侠四义三轮儿一日三餐

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 997
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 903
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 688
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 610
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 495
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 2 390
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 350
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 350
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 17 342
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 328

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谓三 謂三 謂三善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 28
三曰 三曰 三曰教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
三日 三日 以供三日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
三祭祀 三祭祀 三祭祀法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 7
三种 三種 三種修行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
三会 三會 毘婆尸如來三會說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
三不善 三不善 當滅三不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
三觉 三覺 三覺法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4
三成 三成 又有三成法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4
三证法 三證法 三證法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4