NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

sān

 1. sān number three
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (ABC 'sān' num 1; NCCED '三' 1; Unihan '三')
 2. sān ordinal third
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (NCCED '三' 2)
 3. sān number more than two
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: In the construction 三 X 四 Y (ABC 'sān' num 2; NCCED '三' 2)
 4. sān adjective very few
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (NCCED '三' 3)

Contained in

三月星期三周三礼拜三三角长三角三分之二三轮车三藏第三方阿耨多罗三藐三菩提其三三宝典礼甘露灌顶皈依三宝典礼三宝三皈依三顾茅庐三国演义三昧三民主义铁人三项三级跳远三江县三长两短三明治再三三坛大戒接二连三李三三番五次朝三暮四三代三国三部赋序三鹿三元三晋三昧地三法印三身三毒三皇五帝明十三陵三字经三更三恶道佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经金刚三昧经三侠四义三轮儿一日三餐

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 997
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 901

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
谓三 謂三 謂三善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 28
三曰 三曰 三曰教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
三祭祀 三祭祀 三祭祀法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 7
三日 三日 以供三日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
三不善 三不善 當滅三不善法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
三种 三種 三種修行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
三会 三會 毘婆尸如來三會說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
三成 三成 又有三成法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4
三证法 三證法 三證法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4
三请 三請 如是三請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大教 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
奉法 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
居士 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
因緣 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
如是神通 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 7
第二弟子 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
欲界無為 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 8
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 29
精進 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 17
世尊乃至 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 11
跋陀羅如是 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
乃至一月 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 7
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 6
乃至 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
五四一年之中 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
不善思惟 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 20
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 20
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 25
伽陀 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 18
邪行 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 5