NTI Reader
NTI Reader

自转 (自轉) zìzhuàn

  1. zìzhuàn verb to rotate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  2. zìzhuàn noun rotation
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 9
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 182 4
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 4
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 9 2
Paramārthadharmavijayasūtra (Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing) 《大威燈光仙人問疑經》 Scroll 1 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 13 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 2
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 54 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
化自转 化自轉 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
自转法轮 自轉法輪 應自轉法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 325 10
拨自转 撥自轉 不撥自轉南北西東 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 19 9
不能自转 不能自轉 即欲從座起而不能自轉搖 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 6
能自转 能自轉 常能自轉動 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 3 5
自转天 自轉天 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 5
自转根 自轉根 比丘尼自轉根作比丘 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 52 5
佛自转 佛自轉 又佛自轉法 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 26 5
自转天人 自轉天人 他化自轉天人 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 4
轮藏自转 輪藏自轉 輪藏自轉 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 47 2