NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

自转 (自轉) zìzhuàn

  1. zìzhuàn verb to rotate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  2. zìzhuàn noun rotation
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 9
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 182 4
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 4
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 3
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 2
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 3 2
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 4 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 13 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
化自转 化自轉 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 11
自转法轮 自轉法輪 應自轉法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 325 10
拨自转 撥自轉 不撥自轉南北西東 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 19 9
不能自转 不能自轉 即欲從座起而不能自轉搖 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 6
能自转 能自轉 常能自轉動 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 3 5
自转根 自轉根 比丘尼自轉根作比丘 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 52 5
自转天 自轉天 他化自轉天 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 5
佛自转 佛自轉 又佛自轉法 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 26 5
自转天人 自轉天人 他化自轉天人 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 4
应自转 應自轉 應自轉法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 325 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
自轉 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 9
自轉 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
不能自轉 Scroll 40 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
自轉 Scroll 9 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
自轉 Scroll 7 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
自轉法輪 Scroll 325 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
自轉法輪 Scroll 448 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
自轉妙法 Scroll 514 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
自轉法輪 Scroll 10 in Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 1
自轉法輪他人轉法輪 Scroll 13 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
自轉高大 Scroll 79 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
自轉平等不二 Scroll 2 in Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing) 《如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經》 1
自轉聖王乃至第六天上 Scroll 1 in Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 1
自轉具足十七 Scroll 1 in Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 《樂瓔珞莊嚴方便品經》 1
自轉無上聖法 Scroll 3 in Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》 1
自轉 Scroll 3 in Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 1
自轉 Scroll 3 in Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 1
自轉 Scroll 1 in Paramārthadharmavijayasūtra (Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing) 《大威燈光仙人問疑經》 2
自轉 Scroll 1 in Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經》 1
自轉 Scroll 1 in A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 1
隨意自轉 Scroll 1 in Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》 1
比丘自轉 Scroll 52 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 2
比丘自轉比丘 Scroll 53 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 1
自轉 Scroll 54 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 2
自轉 Scroll 9 in Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 1