NTI Reader
NTI Reader

道人 dàorén

  1. dàorén noun a Buddhist monk
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Kroll '道' 2b)
  2. dàorén noun a devotee / a practioner / a follower
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教

Contained in

入道人公道人心公道人生古道人心有品道人有道人生行道人佛道人行见道人修道人恕道人心悟道人生

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 150
A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 2 32
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 29
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 38 26
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 47 26
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 23
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 23
Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 22
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 22
Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra 《佛說孛經抄》 Scroll 1 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
异道人 異道人 異道人須卑及弟子梵達摩納 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 153
沙门道人 沙門道人 第三見復有沙門道人 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 58
婆罗门道人 婆羅門道人 若有婆羅門道人行求龍意 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 23
道人言 道人言 謂有異道人言 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 14
道人过 道人過 非沙門道人過 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 10
道人及 道人及 若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6
道人所知 道人所知 其道人所知何 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
道人诵 道人誦 聽道人誦法句偈 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
听道人 聽道人 聽道人誦法句偈 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
作道人 作道人 僧迦摩婦母聞女聟作道人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 27 3