NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

道人 dàorén

  1. dàorén noun a Buddhist monk
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Kroll '道' 2b)
  2. dàorén noun a devotee / a practioner / a follower
    Domain: Religion 宗教

Contained in

入道人公道人心公道人生古道人心有品道人有道人生行道人佛道人行见道人修道人恕道人心悟道人生

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 150
A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 2 32
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 29
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 38 26
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 47 26
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 23
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 23
Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 22
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 22
Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra 《佛說孛經抄》 Scroll 1 21

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
异道人 異道人 異道人須卑及弟子梵達摩納 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 153
沙门道人 沙門道人 第三見復有沙門道人 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 58
婆罗门道人 婆羅門道人 若有婆羅門道人行求龍意 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 23
道人言 道人言 謂有異道人言 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 15
道人过 道人過 非沙門道人過 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 10
道人所知 道人所知 其道人所知何 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 6
道人及 道人及 若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6
听道人 聽道人 聽道人誦法句偈 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
道人诵 道人誦 聽道人誦法句偈 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
作道人 作道人 僧迦摩婦母聞女聟作道人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 27 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
飯食賢善道人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
道人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
道人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 5
道人弟子達摩 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 150
道人如是 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 22
沙門道人 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
婆羅門道人 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 21
沙門婆羅門道人 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
沙門道人 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
布施沙門道人貧窮 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
冀州道人法和 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
沙門道人 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 11
不敬沙門道人 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 7
道人 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 4
道人宿處財物 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 9
道人道人 Scroll 1 in Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 2
持戒沙門道人 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 2
國中人民婆羅門道人 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
亦作道人 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 3
沙門道人 Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 2
精進道人 Scroll 1 in Zhi Yi Jing 《治意經》 2
道人數數 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
剃髮道人何等 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
道人誦經 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
道人 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 2