NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

干 (乾) gàn Gān gān

 1. gàn adjective dry / clean
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
 2. gàn verb to work / to do / to manage
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
 3. Gān proper noun Gan
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 4. gān adjective hollow / empty / meaningless
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 5. gān adjective to only have the appearance of
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
 6. gān adjective ineffective
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 7. gān adjective not needing water
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Water 水
 8. gàn verb to hold a governmental office or post / to assume office of / to take charge of / to serve as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

乌干达乌干达先令干预干部若干干支干涉骨干天干饼干幸运饼干干线干净主干干杯干脆干燥干活儿干吗能干大干干旱干扰干劲干戈包干儿包干才干树干一干二净干粮松赞干布干连干陀诃提饼干躯干库尔干秋别瓦干卡渭干河干涸干陀卫元音词干干荼干涩德干干办长干寺干流干肉干宝干瘪

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 70
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 69
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 54
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 23
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 8 23
Si Jiao Yi (The Meaning of the Four Teachings) 《四教義》 Scroll 8 22

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
尼干 尼乾 國人民奉尼乾者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 137
干陀 乾陀 有外道尼乾陀惹提子等 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 47
野干 野乾 譬如野干疥癩衰病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 31
干竭 乾竭 渠流皆悉乾竭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 24
干沓 乾沓 領乾沓惒神 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 18
干弟子 乾弟子 聞尊者大目乾連與尼乾弟子釋惒破共論如是 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 8
干提 乾提 六名須乾提 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 8
僧干 僧乾 第三大泥犁名僧乾 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
干曰 乾曰 白尼乾曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 6
悉干 悉乾 渠流皆悉乾竭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
譬如 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
非法行婬 Scroll 1 in Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 20
Scroll 19 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
譬如 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
覓食 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
云何 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
不能 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 3
比丘一切諸法遊戲 Scroll 42 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
善惡二行 Scroll 7 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 10 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
不能 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
師子 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
無畏聲色 Scroll 14 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
親族 Scroll 16 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
鵂鶹 Scroll 9 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 3
Scroll 9 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
國人 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國人民事 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
外道提子 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
牛皮 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
陀摩 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
第三泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
名曰 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 4
一切 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 8
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
無有 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
山頂 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
所有江河一切 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
其次 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
弟子師子大臣 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 70
Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
方便肌肉 Scroll 1 in Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 1