NTI Reader
NTI Reader

干 (乾) gàn gān

 1. gàn adjective dry / clean
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. gàn verb to work / to do / to manage
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
 3. gàn noun tree trunk / main part
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
 4. gān proper noun Gan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 5. gān noun Kangxi radical 51
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 6. gān adjective hollow / empty / meaningless
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 7. gān adjective to only have the appearance of
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
 8. gān adjective ineffective
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 9. gān adjective not needing water
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Water 水
 10. gàn verb to hold a governmental office or post / to assume office of / to take charge of / to serve as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

乌干达乌干达先令干预干部若干干支干涉骨干天干饼干幸运饼干干线干净主干干杯干脆干燥干活儿干吗能干大干干旱干扰干劲干戈包干儿包干才干树干一干二净干粮松赞干布干连干陀诃提饼干躯干库尔干秋别瓦干卡渭干河干涸干陀卫元音词干干荼干卿何事干卿底事干涩德干干办长干寺干流干肉

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尼干 尼乾 國人民奉尼乾者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 135
干陀 乾陀 有外道尼乾陀惹提子等 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 41
野干 野乾 譬如野干疥癩衰病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 31
干竭 乾竭 渠流皆悉乾竭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 24
干沓 乾沓 領乾沓惒神 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 12
干提 乾提 六名須乾提 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 8
干弟子 乾弟子 聞尊者大目乾連與尼乾弟子釋惒破共論如是 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 8
僧干 僧乾 第三大泥犁名僧乾 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
干坏 乾壞 寧身肌筋骨血幹壞 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 6
干曰 乾曰 白尼乾曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 6