NTI Reader
NTI Reader

有为 (有為) yǒu wèi yǒuwèi

  1. yǒuwèi adjective saṃskṛta / conditioned
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: saṃskṛta, Japanese: ui; subject to causes and conditions. Contrast with asaṃskṛta (無為) unconditioned (BL 'saṃskṛta'; FGDB '有為').
  2. yǒu wèi phrase Promising
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

康有为年轻有为佛说诸行有为经诸行有为经有为法有为空一切有为法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 91 99
Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》 Scroll 1 92
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 13 75
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 5 72
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 71
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 5 60
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 5 57
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 88 55
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 55
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 3 49

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
有为增 有為增 即色有為增語是菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 17 16
有为行 有為行 是有為行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 10
舍有为 捨有為 吾今捨有為 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
三有为 三有為 此三有為有為相 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 5
世间有为 世間有為 世間有為 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
有为界 有為界 一者有為界 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
有为有为 有為有為 此三有為有為相 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 4
有为知 有為知 有為知無為 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 23 4
乐有为 樂有為 不樂有為 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3
使有为 使有為 欲使有為不變易者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3