NTI Reader
NTI Reader

qíng

 1. qíng noun feeling / emotion
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: For example, 情不自禁 unable to restrain one's emotions (CCI p. 27; Guoyu '情' n 1; Unihan '情')
 2. qíng noun passion
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '情' n 2)
 3. qíng noun friendship
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 友谊 (Guoyu '情' n 3)
 4. qíng noun face / honor
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 面子 (Guoyu '情' n 4)
 5. qíng noun condition / state / situation
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 状况 (Guoyu '情' n 5)
 6. qíng adjective relating to male-female relations
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '情' adj)
 7. qíng adverb obviously / clearly
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 分明 or 明明 (Guoyu '情' adv)

Contained in

情况心情情感热情情报中央情报局感情友情情形爱情真情情绪尽情情节风情激情情怀情景情理事情表情同情情意病情神情无情案情恩情国情合情合理人情深情盛情说情无情无义性情色情酌情交情矫情情趣情愿剧情疫情情态中情局知情常情有情水火无情情欲

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 108
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 83

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
情类 情類 養育情類愛樂不捨 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 6
捡情 撿情 低頭撿情 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 5
情实 情實 令付法司鞫問情實 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 4
一有情 一有情 時一有情 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
情性 情性 此子年幼情性癡騃 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 4
情摄 情攝 見我乃能撿情攝意 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 3
情根 情根 調伏情根 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 3
情通 情通 欲與汝情通 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 3
情恣欲 情恣欲 極情恣欲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 2
情生 情生 情生諂曲 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 2