NTI Reader
NTI Reader

终 (終) zhōng

 1. zhōng noun end / finish / conclusion
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: In the sense of 结局 (Guoyu '終' n 1; Kroll '終' 1; Unihan '終')
 2. zhōng adverb finally / in the end
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '終' adv; Kroll '終' 3; Unihan '終')
 3. zhōng verb to complete / to finish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 结束 or 完毕; for example, 曲终人散 'as the music finishes the people disperse' (Guoyu '終' v 1; Kroll '終' 2)
 4. zhōng adjective all / entire / from start to finish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 终年 'all year' (Guoyu '終' adj 1)
 5. zhōng verb to study in detail
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 详究 (Guoyu '終' v 2)
 6. zhōng noun death
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 死亡 (Guoyu '終' n 2; Kroll '終' 1a)
 7. zhōng adverb first half of a symmetric phrase
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the pattern of 终A且B (Kroll '終' 4)
 8. zhōng proper noun Zhong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '終' n 3)
 9. zhōng verb to die
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 死亡 (Guoyu '終' v 2)

Contained in

始终最终终止终于终端始终如一终身自始至终终点终究终年终日终结有始无终临终寿终正寝告终命终慎终追远婆罗门子命终爱念不离经终生寿终送终年终终南期终临终关怀终老终身大事贯彻始终终点站终南山终南捷径终极终身监禁终年积雪终期终天终声终局疾终正寝兄终弟及有始有终善终曲终人散终了终归终南无学终而复始终始食不终味

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 118
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 14 51
Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 Scroll 1 50
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 47
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 44
Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》 Scroll 1 40
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 39
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 39
Huayan Jing Nei Zhang Men Deng Za Kong Mu Zhang 《華嚴經內章門等雜孔目章》 Scroll 2 37
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 28 37

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
未终 未終 亦未終畢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 62
终不能 終不能 我終不能捨此見也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 52
如来终 如來終 如是解脫比丘如來終亦知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 48
终后 終後 我此終後 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 35
终亡 終亡 終亡來下生人間 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 20
心终 心終 心終不為闇之所覆 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 19
终不复 終不復 終不復放逸 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 18
终尽 終儘 欝單越人命行終盡捨壽之時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 14
人命终 人命終 復有五十人命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
终不退 終不退 終不退滅隨於眼色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 11