NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

终 (終) zhōng

 1. zhōng noun end / finish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
 2. zhōng adverb in the end
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
 3. zhōng verb to complete / to finish
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. zhōng adjective all / entire
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. zhōng adverb forever / eternal / always / permanent
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: 终 is synonymous with 永远 in this sense.

Contained in

始终最终终止终于终端始终如一终身自始至终终点终究终年终日终结有始无终临终寿终正寝告终命终慎终追远婆罗门子命终爱念不离经终生寿终送终年终终南期终临终关怀终老终身大事贯彻始终终点站终南山终南捷径终极终身监禁终年积雪终期终天终声终局终身教育典范奖全始全终红尘白浪两茫茫,忍辱柔和是妙方,到处随缘延岁月,终身安份度时光终生学习

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 118

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
未终 未終 亦未終畢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 62
终不能 終不能 我終不能捨此見也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 52
如来终 如來終 如是解脫比丘如來終亦知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 48
终后 終後 我此終後 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 35
终亡 終亡 終亡來下生人間 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 20
心终 心終 心終不為闇之所覆 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 19
人命终 人命終 復有五十人命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
终不退 終不退 終不退滅隨於眼色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 11
终时 終時 彼人命終時 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 10
终始 終始 終始相隨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
虛妄 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
無生 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
出家 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
不得無上 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
隨心作惡 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
兜術天彌勒 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
及至無為取滅度 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
歸於消磨 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
三惡道 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
人命 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
應答 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 4
轉移 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 10
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 4
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 8
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 24
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 6
Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
不能 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 27
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4