NTI Reader
NTI Reader

 1. noun cotton cloth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装
 2. verb to spread / to publicize / to announce / to declare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 宣布 or 宣告 (FE '佈' 1; Guoyu '佈' v 2; Unihan '佈')
 3. verb to spread
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. verb to arrange
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 安排 (FE '佈' 2; Guoyu '佈' v 3)
 5. verb to extend / to scatter / to spread
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 遍及 (Guoyu '佈' v 1)
 6. verb to present offering / to dedicate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '佈' v 4)

Contained in

安提瓜和巴布达布隆迪吉布提津巴布韦巴布亚新几内亚卢布布隆迪法郎吉布提法郎津巴布韦元布什发布宣布公布布施布局散布布置桌布布告分布分布式分布式拒绝服务颁布抹布瀑布开诚布公松赞干布布达拉宫布满布袋和尚卡布奇诺福布斯发布会布匿战争哈布斯堡巴布尔马格里布大津巴布韦中俄尼布楚条约尼布楚议界条约遍布满布布白布翁尼维寺布翁布满布哈马拉寺喀布尔布依族布依布袋

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 55
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 37
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 34
Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 32
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 31
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 31
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 1 28
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 28
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 25
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 2 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
广布 廣布 廣布無際 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 170
布一法 布一法 當廣布一法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 35
演布 演布 演布清淨教 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 22
四布 四布 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 20
布无常想 布無常想 當廣布無常想 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 18
布现 布現 布現於彼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
布五十 布五十 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
布吒 布吒 今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9
远布 遠布 名德遠布 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 8
名流布 名流布 四者惡名流布 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7