NTI Reader
NTI Reader

bān

  1. bān noun team / class / squad / work shift / ranking
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
  2. bān proper noun Ban
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  3. bān measure word measure word for groups of students, flights, etc
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

叶班塔利班班子航班上班班机班长下班坐班班次加班接班夜班值班班车培训班换班班门弄斧班固班超西班牙鲁班班智达班禅班勇班达亚齐班卒班昭班彪排班插班接班人两班班师上班族补习班上班时间上下班西班牙文西班牙语班级班底全班西班牙人分班同班班主任讲习班速成班班上辅导班

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 Scroll 3 18
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Ding Wang Jing) 《佛說大方等頂王經》 Scroll 1 17
Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 5 14
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 12
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 12
Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 Scroll 2 11
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 2 10
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 9
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 7 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
班宣 班宣 班宣正真 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 144
班宣道 班宣道 有大光明號班宣道場 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 12
班足 班足 一名班足 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 7
班多 班多 班多 Fo Shuo Huai Xiang Jingang Tuoluoni Jing 《佛說壞相金剛陀羅尼經》 Scroll 1 6
班弥 班彌 名曰雙贊思甘普時班彌達 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 5
班駮 班駮 四體班駮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 4
时班 時班 時班足王問諸王言 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 4
为人班 為人班 為人班宣一切本無慧無所生 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 13 4
班纣 班紂 名曰班紂 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 3 3
菩萨班 菩薩班 是為十事菩薩班宣佛道 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 1 3