NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

bān Bān

  1. bān noun team / class / squad / work shift / ranking
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
  2. Bān proper noun Ban
    Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  3. bān measure word measure word for groups of students, flights, etc
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

叶班塔利班班子航班上班班机班长下班坐班班次加班接班夜班值班班车培训班换班班门弄斧班固班超西班牙鲁班班智达班禅班勇班达亚齐班卒班昭班彪排班插班接班人两班班师上班族补习班上班时间上下班西班牙文西班牙语班级班底全班西班牙人分班同班班主任讲习班速成班班上辅导班

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 4 18
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 3 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Ding Wang Jing) 《佛說大方等頂王經》 Scroll 1 17
Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 5 14
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 12
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 12
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 2 11
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 2 10
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 9
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
班宣 班宣 班宣正真 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 144
班宣道 班宣道 有大光明號班宣道場 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 12
班足 班足 一名班足 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 7
班多 班多 班多 Fo Shuo Huai Xiang Jingang Tuoluoni Jing 《佛說壞相金剛陀羅尼經》 Scroll 1 6
班弥 班彌 名曰雙贊思甘普時班彌達 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 5
为人班 為人班 為人班宣一切本無慧無所生 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 13 4
班駮 班駮 四體班駮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 4
时班 時班 時班足王問諸王言 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 4
可班 可班 復有十事所可班宣不可究竟 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 3
佛班 佛班 若有聞佛班宣藥王初發道心宿行功勳 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
夫妻 Scroll 1 in Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 1
四體 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
琥珀 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
正真 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
光明宣道 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
宣道 Scroll 6 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
世尊說法宣言 Scroll 7 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
法師 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
Scroll 4 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 12 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
爾時鹿 Scroll 14 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
宣道 Scroll 1 in Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 1
Scroll 2 in Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 6
天上世間 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
大師 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 2
四輩 Scroll 4 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
Scroll 6 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 7
往古 Scroll 7 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 4
宣道 Scroll 1 in Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 1
Scroll 1 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 9
聖諦 Scroll 3 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 3
不可稱大乘 Scroll 4 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 12
Scroll 5 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 2
經典 Scroll 4 in Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 1