NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

  1. noun region / area
    Domain: Geography 地理学
  2. noun field / domain
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
    Notes: Used in taxonomy

Contained in

区域领域网域局域网海域地域西域域名域名系统流域存储区域网顶级域名广域网大唐西域记两河流域疆域异域志异域域龙印度河流域文明广域市耆域跨领域西域人地域方言区域地理学大唐西域求法高僧传佛说捺女祗域因缘经捺女祗域因缘经大域龙大域龙菩萨北魏僧惠生使西域记语域水域区域性研究领域域外畛域长江流域跨地域黄河流域异域种化同域种化边域种化临域种化西域记太平洋区域音域C. 620-648; Tang dynasty buddhist monk and disciple of 玄奘, author and translator of Great Tang Records on the Western Regions 大唐西域记 (CC-CEDICT '辯機'; FGDB '辯機')子域数域

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 103
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 31 60
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 59
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 28 23
Tan Mo Mi Duo 《曇摩蜜多》 Scroll 3 22
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 61 21
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 9 20
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 3 19
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 3 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
四域 四域 典領四域主 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 64
方域 方域 於諸方域境 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 30
四方域 四方域 周迴遶山為四方域 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 26
域曰 域曰 祇域曰 Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 16
四大域 四大域 猶如大海與四大域八十億土而相連接 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 3 8
域天下 域天下 四域天下當何所依 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 7
州域 州域 及諸大城州域大國 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 5 7
域大 域大 洲域大邦郡國縣邑 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 4
域广 域廣 瞿耶尼域廣長三十二萬里 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 4
域主 域主 典領四域主 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
十方 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
遊行 Scroll 20 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
遊行 Scroll 30 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
人民熾盛 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
使平直 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 7
處於 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
宣德 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
七寶自然 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
陀摩 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
國王附庸 Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 1
之中 Scroll 1 in Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 1
三世猶如日光周旋 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
天下 Scroll 4 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
四方 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
忉利天 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
降伏金輪 Scroll 23 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 1 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 2 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
棄捨四方 Scroll 5 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
假令四方 Scroll 6 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 6
統領法鼓 Scroll 1 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1