NTI Reader
NTI Reader

  1. noun region / area
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
  2. noun field / domain
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
    Notes: Used in taxonomy

Contained in

区域领域网域局域网海域地域西域域名域名系统流域存储区域网顶级域名广域网大唐西域记两河流域疆域异域志异域域龙印度河流域文明广域市耆域跨领域西域人地域方言区域地理学大唐西域求法高僧传佛说捺女祗域因缘经捺女祗域因缘经大域龙大域龙菩萨北魏僧惠生使西域记语域水域区域性研究领域域外畛域长江流域跨地域黄河流域异域种化同域种化边域种化临域种化西域记太平洋区域音域C. 620-648; Tang dynasty buddhist monk and disciple of 玄奘, author and translator of Great Tang Records on the Western Regions 大唐西域记 (CC-CEDICT '辯機'; FGDB '辯機')子域数域

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 103
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 31 60
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 59
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 28 23
Tan Mo Mi Duo 《曇摩蜜多》 Scroll 3 22
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 61 21
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 9 20
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 3 19
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 3 17
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 1 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
四域 四域 典領四域主 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 64
方域 方域 於諸方域境 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 30
四方域 四方域 周迴遶山為四方域 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 26
四大域 四大域 猶如大海與四大域八十億土而相連接 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 3 8
域天下 域天下 四域天下當何所依 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 7
州域 州域 及諸大城州域大國 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 5 7
域大 域大 洲域大邦郡國縣邑 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 4
域广 域廣 瞿耶尼域廣長三十二萬里 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 4
域主 域主 典領四域主 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
域言 域言 師答祇域言 Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 3