NTI Reader
NTI Reader

知足 zhīzú zhī zú

  1. zhīzú verb to be content
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  2. zhī zú phrase Contentment
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

不知足知止知足知足心安知足平安知足为富知足为贵知足为福知足能忍知足常乐知足常乐,能忍自安知足富贵知足无忧淡泊知足

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 22 41
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 7 29
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 46 28
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 44 23
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 22
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 47 21
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 21
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 27 20
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 25 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲知足 欲知足 汝當觀世尊少欲知足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 69
食知足 食知足 食知足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 16
说知足 說知足 說知足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
饮食知足 飲食知足 飲食知足 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 7
座知足 座知足 沙門瞿曇麤住止床座知足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 7
衣知足 衣知足 沙門瞿曇麤衣知足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 7
知足如来 知足如來 次當作佛號護世知足如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
护世知足 護世知足 次當作佛號護世知足如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
能知足 能知足 復能知足 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 33 4
心知足 心知足 能斷煩惱心知足 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 4