NTI Reader
NTI Reader

钵 (缽)

 1. noun a bowl / an alms bowl / patra / pātra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See also 鉢; FGS translation standard: Alms Bowl (Faxiang; Unihan '缽')
 2. noun an alms bowl / patra / pātra / patta
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: pātra, Pali: patta, Japanese: hachi (BL 'pātra';FGDB '鉢'; MW 'pātra';Unihan '鉢')
 3. foreign bo
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names
 4. noun an earthenware basin
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '缽')

Contained in

衣钵瓦钵钵多罗钵盂举钵罗汉三衣一钵挂钵优钵罗毗钵舍那行脚托钵托钵萨钵多酥哩踰捺野经萨钵多衣钵相传佛说放钵经放钵经大佛顶如来放光悉怛多钵怛罗陀罗尼大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经千钵文殊一百八名赞佛说金色迦那钵底陀罗尼经金色迦那钵底陀罗尼经毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要佛说陀隣尼钵经陀隣尼钵经佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经毕钵罗毘钵舍那三摩钵底邬波三钵那钵喇底木叉举钵罗汉邬昙钵罗花邬昙钵罗钵逻犀那恃多钵罗洗曩喻那继承衣钵挂钵钵头钵盂劾里钵劾里钵邬昙钵罗优昙钵优昙钵华钵多树酥钵啰没驮优钵罗华乌钵罗花乌钵罗沤钵罗花

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 1 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 16 2
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Full Chinese and English text of the Sūtra based on the translation by Kumārajīva. 2
Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 Scroll 33 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 15 2
Agrapradīpadhāraṇīvidyarajasūtra (Fo Shuo Tuo Lin Ni Bo Jing) 《佛說陀隣尼鉢經》 Scroll 1 1
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 4 1
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 9 1
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 13 1
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
持钵 持缽 法服持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 101
衣钵 衣缽 執持衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 59
钵盛 缽盛 即以鉢盛八種淨水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 20
钵帝 缽帝 鉢囉惹鉢帝 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 19
钵陀摩 缽陀摩 鉢陀摩 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 5 13
优昙钵 優曇缽 如優曇鉢花時時乃出 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
金钵 金缽 以金鉢盛銀粟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
银钵 銀缽 銀鉢盛金粟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
婆钵 婆缽 二名伽婆鉢帝 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 8
罗钵 羅缽 其小城外中間有伊羅鉢龍宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7