NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

车 (車) chē jū

 1. chē noun a vehicle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通 , Concept: Means of Transportation 交通工具
  Notes: For example, 汽车 'automobile' (CCD '车' 1; FE 2 '車' 1; Unihan '車')
 2. chē noun Kangxi radical 159
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Cart (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. chē noun a cart / a carriage
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通 , Concept: Means of Transportation 交通工具
  Notes: (Unihan '車')
 4. chē noun a tool with a wheel
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具
  Notes: For example, 水车 'waterwheel' (CCD '车' 2)
 5. chē noun a machine
  Domain: Mechanical 机械
  Notes: For example, 车间 'workshop' (CCD '车' 3; FE 2 '車' 2)
 6. chē noun metal turning / lathe work
  Domain: Mechanical 机械
  Notes: (CCD '车' 4; FE 2 '車' 4)
 7. chē verb to lift hydraulically
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '车' 5; FE 2 '車' 5)
 8. chē verb to transport something in a cart
  Domain: Dialect 方言
  Notes: (CCD '车' 6; FE 2 '車' 3)
 9. chē verb to sew with a sewing machine
  Domain: Dialect 方言
  Notes: (CCD '车' 7)
 10. chē verb to turn
  Domain: Dialect 方言
  Notes: (CCD '车' 8)
 11. chē proper noun Che
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '车' 9; FE 3 '車')
 12. noun a chariot
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Leisure 休闲
  Notes: A piece in Chinese chess (CCD 1 jū '车'; FE jū '車')

Contained in

汽车装甲车自行车吊车卡车跑车三轮车公共汽车站塞车消防车车库堵车有轨电车出租车骑车小轮车车辆火车列车摩托车车厢轿车大轿车面包车车祸车票车站出租汽车电车公共汽车车间餐车车当当开夜车车床机车吉普车客车马车刹车班车车次长途汽车长途汽车站搭便车越野车公交车公车车璩酒后驾车购物车

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 6 218
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 135
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 110
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 94
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 5 81
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 5 78
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 75
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 6 55
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 48
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 45

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
宝车 寶車 告勅御者嚴駕寶車 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 47
车声 車聲 車聲轟轟覺而不聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
杂色车 雜色車 名雜色車 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 13
伊车 伊車 至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
车毂 車轂 根如車轂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
迴车 迴車 即告御者迴車還宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
车兵 車兵 車兵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
车林 車林 即於彼伊車林中止宿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
车园 車園 雜色車園 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 6
车步 車步 下車步進 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
師子 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
耆闍崛山 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
轟轟 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
四千 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 7
五百 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
五百 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 12
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 14
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
四千七寶 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
猶如 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
珍寶輦輿 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
大象 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
婆羅門 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 7
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2