NTI Reader
NTI Reader

乃是 nǎishì

nǎishì verb to be
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 15
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 15
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 2 13
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 3 12
Mañjuśrīvikrīḍitasūtra (Fo Shuo Da Jing Famen Jing) 《佛說大淨法門經》 Scroll 1 12
Fazhi Yi Bian Guan Xin Er Bai Wen 《法智遺編觀心二百問》 Scroll 1 12
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 2 12
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 3 11
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 1 11
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 2 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
乃是过去 乃是過去 乃是過去拘樓秦佛時 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》 Scroll 1 4
今乃是 今乃是 我今乃是捨非時樂得現前樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 3
乃是国师 乃是國師 一者乃是國師之子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 51 2
乃是众苦 乃是眾苦 乃是眾苦之根本也 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 2
塔乃是 塔乃是 其塔乃是迦葉世尊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 2
人乃是 人乃是 其人乃是國師之子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 2
乃是舍 乃是捨 我今乃是捨非時樂得現前樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 2
乃是真实 乃是真實 智慧之法乃是真實 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 2
乃是行 乃是行 誰能知此乃是行報者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 2
法乃是 法乃是 智慧之法乃是真實 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 2