NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

乃是 nǎishì

nǎishì verb to be
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
乃是舍 乃是捨 我今乃是捨非時樂得現前樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 2
今乃是 今乃是 我今乃是捨非時樂得現前樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 2
乃是行 乃是行 誰能知此乃是行報者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
乃是 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
乃是 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
乃是成正覺 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
乃是正法發起深信 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
乃是如來昔日 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
乃是婆羅門 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
乃是減損 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
乃是非時現前 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
乃是非時現世 Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
乃是放逸親友 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
乃是梵行全體 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
乃是剃髮道人 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
乃是羅漢 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
乃是阿難 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
乃是學士 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
乃是智者所知 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
乃是難陀 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
唯有清淨太子乃是 Scroll 31 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
乃是後世 Scroll 1 in Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 1
乃是菩薩住處 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
乃是羅剎惡鬼神 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
乃是 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
誓師乃是沙門 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
乃是 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
乃是真實智 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1