NTI Reader
NTI Reader

隐 (隱) yǐn

 1. yǐn verb to hide / to conceal
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '隱')
 2. yǐn noun a riddle
  Domain: Classical Chinese 古文
 3. yǐn adjective hidden / secret
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '隱')

Contained in

隐蔽隐私权隐私隐形隐患隐约隐藏隐瞒李商隐灵隐寺隐士隐居隐密安隐柔善母隐喻隐没安隐泉隐寺隐岳寺隐性多安隐安隐隐恶扬善归隐隐含语义索引隐含隐含语义学隐讳隐遁隐修隐身恻隐隐退隐晦隐匿隐微隐情隐疾隐忍隐隐隐伏隐君子隐语隐忧隐避隐现个人隐私隐灭隐逸隐显隐迹

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 87
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 37
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 37
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 10 37
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 5 34
Huayan Fa Pu Ti Xin Zhang 《華嚴發菩提心章》 Scroll 1 34
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 6 32
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 30
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 11 29
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
隐覆 隱覆 隱覆過失 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 33
不安隐 不安隱 令我不安隱 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 30
隐处 隱處 隱處閑居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
幽隐 幽隱 十方幽隱陰冥之處 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 8
乐安隐 樂安隱 富樂安隱 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 8
隐远 隱遠 幽微隱遠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 5
微隐 微隱 深微隱遠 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
隐住 隱住 照一切梵天而自隱住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 3
如来隐 如來隱 不知如來隱覆之說 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 3
隐山 隱山 行隱山岸 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 2