NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

处于 (處於) chǔyú

chǔyú verb to be in some state, position, or condition
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 64 20
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 17
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 421 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 496 14
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 27 13
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 6
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 3 5
Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 4 5
Wuyan Tongzi Jing 《佛說無言童子經》 Scroll 2 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
处于众 處於眾 處於眾中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
处于母 處於母 假使菩薩獨往降神處於母胎 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
牛王处于 牛王處於 猶如牛王處於眾群 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 3
处于空闲 處於空閑 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
处于闲居 處於閑居 處於閑居 Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 Scroll 1 3
处于居家 處於居家 若處於居家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 3
莲华处于 蓮華處於 如淨蓮華處於池沼 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 3
处于空 處於空 以沙門瞿曇處於空舍 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3
菩萨处于 菩薩處於 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
处于法 處於法 處於法地 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
處於王位 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
持國天王處於東方 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
沙門瞿曇處於 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
處於 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
處於 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
三月處於 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 2
處於門首 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
處於居家 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
處於中道說法 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
正使處於高樓 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
俗人處於 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
處於賈客兄弟飯食 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
尊者阿難處於閑靜 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
處於閑靜 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
在家人處於 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
處於牢獄 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
處於虛空 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
處於閑居 Scroll 1 in Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 1
處於隨意 Scroll 1 in Fo Shuo Man Yuan Zi Jing (Puṇṇa Sutta) 《佛說滿願子經》 1
處於閑居納衣 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
處於飲食在後 Scroll 1 in Guowang Bu Li Xianni Meng Jing 《國王不梨先泥十夢經》 1
處於 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
處於 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
處於閑居淨修 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
帝釋處於忉利 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2