NTI Reader
NTI Reader

处于 (處於) chǔyú

chǔyú verb to be in some state, position, or condition
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '處於'; Han Dian '处于')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
处于众 處於眾 處於眾中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
莲华处于 蓮華處於 如淨蓮華處於池沼 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 3
处于闲居 處於閑居 處於閑居 Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 Scroll 1 3
处于空闲 處於空閑 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
鱼处于 魚處於 譬如龍魚處於水 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
处于居家 處於居家 若處於居家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 3
处于山林 處於山林 處於山林以自娛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 3
处于母 處於母 假使菩薩獨往降神處於母胎 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
处于空 處於空 以沙門瞿曇處於空舍 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3
菩萨处于 菩薩處於 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3