NTI Reader
NTI Reader

处于 (處於) chǔyú

chǔyú verb to be in some state, position, or condition
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 64 20
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 17
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 421 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 496 14
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 27 13
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 6
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 3 5
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 5
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 4 5
Wuyan Tongzi Jing 《佛說無言童子經》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
处于众 處於眾 處於眾中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
牛王处于 牛王處於 猶如牛王處於眾群 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 3
处于空 處於空 以沙門瞿曇處於空舍 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3
莲华处于 蓮華處於 如淨蓮華處於池沼 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 3
处于闲静 處於閑靜 尊者阿難處於閑靜 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 3
处于居家 處於居家 若處於居家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 3
处于母 處於母 假使菩薩獨往降神處於母胎 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
鱼处于 魚處於 譬如龍魚處於水 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
菩萨处于 菩薩處於 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3
处于空闲 處於空閑 出家菩薩處於空閑觀察是身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3