NTI Reader
NTI Reader

yī Yī

 1. proper noun abbreviation for Iraq or Iran
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
 2. proper noun Yi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. pronoun he / she
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 伊 was used as a third person pronoun in postclassical Chinese (Pulleyblank 1995, p. 80).
 4. proper noun Yi River
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Henan 河南 , Concept: River 水名
  Notes: A river in Henan

Contained in

伊拉克伊朗扎伊尔列伊伊拉克第纳尔伊朗里亚尔伊斯兰伊斯兰堡伊士曼柯达公司伊斯兰教木乃伊特洛伊伊索伊特鲁里亚人伊凡伊凡四世伊儿汗国伊甸园伊利亚特伊犁伊犁哈萨克自治州伊犁条约中俄伊犁条约伊朗语伊丝塔伊水伊洛佛洛伊德伊洛瓦底江弗洛伊德伊底帕斯情结苏伊士苏伊士运河伊斯兰国伊沙天伊谛佛多伽伊帝目陀伽伊斯坦布尔伊丽莎白伊始伊藤伊人伊川伊藤博文阿伊努伊曼伊玛目伊州伊宁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 9 34
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 28
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 28
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 25
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 Scroll 1 24
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 24
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 20
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 19
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 7 18
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
伊罗 伊羅 其小城外中間有伊羅鉢龍宮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 89
伊沙陀 伊沙陀 名伊沙陀羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 26
伊兰 伊蘭 伊蘭風至吹落華 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 17
伊罗婆 伊羅婆 伊羅婆陀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 13
伊车 伊車 至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
伊沙 伊沙 復以何緣有伊沙山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 10
伊尼 伊尼 拘薩梨伊尼攎摩闍邏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 9
念伊 念伊 帝釋復念伊羅鉢龍王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
及伊 及伊 彼當以燥猪狗槽及伊蘭檀木及餘弊木用作火母 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 6
名曰伊 名曰伊 名曰伊沙陀羅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6