NTI Reader
NTI Reader

语 (語) yǔ yù

 1. noun dialect / language / speech
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 语言 (CCD '语' 1; FE '語' 1; Guoyu '語' n 1)
 2. verb to speak / to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 语 is synonymous with 说话 in this sense. Etymology - Shuo Wen: 語:論也。 For example, 默默不语 'to keep siltent and not speak' (CCD '语' 2; Guoyu '語' v 1; FE '語' 5)
 3. noun verse / writing
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '語' 2; Guoyu '語' n 2)
 4. verb to speak / to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '語' yù)
 5. noun proverbs / common sayings / old expressions
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 古语、谚语、俗语 (CCD '语' 3; FE '語' 3; Guoyu '語' n 3)
 6. noun a signal
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '语' 4; FE '語' 4; Guoyu '語' n 4)
 7. verb to chirp / to tweet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Of bird and insects (Guoyu '語' v 2)

Contained in

语言语法成语编程语言汇编语言语言学口语俗语语境语文论语词语咒语汉语水平考试英语外语汉语语气词华语主语谓语宾语定语状语补语语气语气助词中心语国语标语阿拉伯语法语日语德语语调语音谜语俄语动态超文本置标语言可扩展置标语言可扩展标示语言延伸性标记语言可扩展类型语言可扩展样式语言可扩展风格语言超文本置标语言超文本标记语言爪哇语言爪哇语言虛擬機自言自语标准广义置标语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 18 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 21 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 20 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 407 414
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 32 385
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 19 378
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 31 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 25 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 24 364

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来语 來語 為諸天來語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
往语 往語 汝今可往語彼周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
语波 語波 汝詣道頭林中語波梨子言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
邪语 邪語 邪語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
语婆罗门 語婆羅門 迦葉語婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
婆罗门语 婆羅門語 婆羅門語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
语太子 語太子 而未語太子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
语默 語默 覺寤語默 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
语女 語女 諸隷車即語女曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 3
语善宿 語善宿 當知我爾時語善宿曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 3