1. adjective silent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')
 2. adjective quiet / still
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')
 3. adjective dark
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')

Contained in

Also contained in

默认幽默沉默默默穆罕默德默念默然默契渊默幽默感默祷缄默默片默想默哀默许沉默寡言默记默写默坐默示默志默字默叹默默不语默不作声默默无闻默默无言潜移默化

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 70
 • Scroll 117 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 33
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 32
 • Scroll 9 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 23
 • Scroll 1 Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 — count: 21
 • Scroll 16 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 21
 • Scroll 15 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 — count: 18
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 18
 • Scroll 1 Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 — count: 18
 • Scroll 7 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 17

Collocations

 • 寂默 (寂默) 寂默思惟 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 37
 • 语默 (語默) 覺寤語默 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 20
 • 默忍 (默忍) 而來歸向默忍比丘 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 2 — count: 12
 • 迦默 (迦默) 時有天子名曰迦默 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 15 — count: 9
 • 默声 (默聲) 用恐畏故默聲 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 5 — count: 7
 • 崛默 (崛默) 將欲向彼崛默夜叉宮中 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 15 — count: 6
 • 默静 (默靜) 默靜聲潛思魚出則吞 — Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》, Scroll 1 — count: 6
 • 默受 (默受) 佛默受之 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 5
 • 忍默 (忍默) 忍默為最上 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 5
 • 默夜叉 (默夜叉) 將欲向彼崛默夜叉宮中 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 15 — count: 5