NTI Reader
NTI Reader

 1. adjective silent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')
 2. adjective quiet / still
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')
 3. adjective dark
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '默')

Contained in

默认幽默沉默默默静默穆罕默德默念默然默竭陀国默竭提国默契默照禅瞿默渊默幽默感默祷缄默默片默想默哀默许瞿默目犍连经沉默寡言默记默写默坐默示默志默字默叹默默不语沈默是金能仁寂默静默气和默观

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 70
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 117 33
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 32
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 9 23
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 16 21
Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 1 21
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 18
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 18
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 1 18
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 7 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
寂默 寂默 寂默思惟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 37
语默 語默 覺寤語默 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 21
默忍 默忍 而來歸向默忍比丘 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 12
迦默 迦默 時有天子名曰迦默 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 9
默声 默聲 用恐畏故默聲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 7
崛默 崛默 將欲向彼崛默夜叉宮中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 6
默静 默靜 默靜聲潛思魚出則吞 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 6
忍默 忍默 忍默為最上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
默夜叉 默夜叉 將欲向彼崛默夜叉宮中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5
默受 默受 佛默受之 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 5