NTI Reader
NTI Reader

大王 dàwáng

 1. dàwáng noun king
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
  Notes: (CC-CEDICT '大王')
 2. dàwáng noun magnate / person having expert skill in something
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
  Notes: (CC-CEDICT '大王')
 3. dàwáng noun great king / mahārāja
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: mahārāja (Ding '大王')

Contained in

四大王天大王天十二大王净饭大王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 73 170
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 74 130
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 113
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 5 110
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 105
Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 2 99
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 92
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 89
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 17 85
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 85

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大王言 大王言 白大王言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 16
善见大王 善見大王 云何善見大王成就金輪寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
愿大王 願大王 唯願大王顧臨國事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 11
大王顶 大王頂 大王頂生便作是念 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 8
告大王 告大王 迦葉告大王言 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 7
大王意 大王意 隨大王意 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5
大王欲 大王欲 善見大王欲自試象 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
努大王 努大王 助佐黎努大王 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 5
报大王 報大王 迦葉報大王言 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 5
白大王 白大王 還白大王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5