NTI Reader
NTI Reader

cī chà chā chāi

 1. chà verb to differ from / to short of / to lack
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: For example, 他的人品很差 'he was lacking in moral character.' (XHW 2016-02-04)
 2. chà adjective bad / poor in qualify
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. chà noun mistake
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Spoken Language 口语
 4. chā adjective different
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
 5. chā noun the difference between two numbers
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 6. chāi verb to send / to commission
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
 7. chāi noun a messenger / a mission
  Domain: Literary Chinese 文言文
 8. adjective uneven
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

差距顺差差异出差差别差不多差点儿差点数字差距当差差错偏差误差相差参差差事差役逆差西沙差那来那空叻差席玛那空叻差是玛西沙差那来遗址开小差标准差落差差不离较差方差方差分析方差比佛为首迦长者说业报差别经听差阿差末阿差末菩萨经差摩婆帝授记经大乘法界无差别论大乘法界无差别论疏平均偏差佛纥差怛罗差多罗差多立罗纥差怛罗差失等差差谬差数弥曼差摩差时差没有差别差一点

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 94
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 70
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 68
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 55
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 49
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 12 43
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 11 41
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 4 41
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 40
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 1 40

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
差摩 差摩 差摩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 52
差降 差降 漸次差降 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 36
小差 小差 精進比丘患得小差 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
病差 病差 我病差未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
语差 語差 語差摩比丘言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 10
差波 差波 嗚差波書 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 7
过差 過差 此人命終飲食過差 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 5
差未 差未 我病差未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
罗差 羅差 往詣加羅差摩釋精舍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 5
差梨 差梨 彼樹林名差梨尼迦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 4