NTI Reader
NTI Reader

  1. verb to send / to transmit / to mail
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Unihan '寄')
  2. verb to rely on
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '寄')

Contained in

邮寄寄存器寄托寄存寄居转寄南海寄归内法传寄生虫寄生寄宿寄望寄予寄发寄养寄放寄予厚望寄送汇寄投寄寄达寄宿学校寄迹寄怀寄子寄父传寄寄主附寄寄籍寄女寄母寄卖寄情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 3 40
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 39
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 6 34
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 9 33
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 30
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 27
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 21 25
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 11 24
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 24
Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 2 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
寄世尊 寄世尊 持此蓮花以寄世尊而為佛事 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 52
欲寄 欲寄 我今欲寄陶屋一宿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 9
受寄 受寄 受寄全 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 8
寄住 寄住 寄住他舍 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 8
寄一 寄一 欲寄一宿 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 4 6
寄物 寄物 如彼老人受他寄物 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
寄付 寄付 寄付於大王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 5
寄止 寄止 寄止他舍 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 2 4
有情寄 有情寄 為諸有情寄名相說 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 386 3
寄客 寄客 無夫婦心常如寄客 Yuye Jing 《玉耶經》 Scroll 1 3