lù lòu

 1. verb to bare / to be open / to be exposed
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 表现 (Guoyu '露' lù v; Unihan '露')
 2. noun dew
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气
  Notes: (Guoyu '露' lù n 1; Unihan '露')
 3. noun liqueur
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '露' lù n 2)
 4. proper noun Lu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '露' lù n 3)
 5. lòu verb to bare / to be open / to be exposed
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 表现 (Guoyu '露' lòu v 1)
 6. lòu verb to divulge
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 洩漏 (Guoyu '露' lòu v 2)

Contained in

Contained in

露出透露绽露白露寒露暴露揭露露面流露泄露显露垂露竖露天袒露裸露表露春秋繁露露营大露营高露洁调露披露露台曝露霜露雨露吐露露水露宿露珠

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 43
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 33
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 33
 • Scroll 2 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 — count: 30
 • Scroll 50 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 29
 • Scroll 1 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 — count: 29
 • Scroll 17 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 27
 • Scroll 4 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 — count: 26
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 22
 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 20

Collocations

 • 交露 (交露) 有八萬四千交露輿枰悉施斗帳 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 122
 • 恶露 (惡露) 謂不惡露觀 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 46
 • 自发露 (自發露) 當自發露 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 16 — count: 26
 • 露遮 (露遮) 名曰露遮 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 17 — count: 23
 • 偏露 (偏露) 向金輪寶偏露右臂 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 20
 • 露坐 (露坐) 還止急疾神樹下露坐 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 20
 • 露不净 (露不淨) 有異比丘極生厭患惡露不淨 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 29 — count: 14
 • 露右 (露右) 阿難偏露右肩 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 12
 • 露帐 (露帳) 百鳥梟獸交露帳者 — Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》, Scroll 1 — count: 11
 • 露律 (露律) 應與不癡律者而與自發露律 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 52 — count: 9