NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

设 (設) shè

 1. shè verb to set up / to arrange / to establish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: (Unihan '設')
 2. shè verb to work out
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 3. shè adverb if / suppose / given
  Domain: Mathematics 数学
  Notes: Has a specialized use in mathematics
 4. shè adverb if / in case
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: May be used to introduce supposition in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 152; Unihan '設')

Contained in

建设设备设厂开设设计设定设置设施设立设计师假设计算机辅助设计设想附设图形设备接口设法信息技术基础设施库移动信息设备子集想方设法增设网络存储设备外设平面设计基础设施基础设施即服务创设设计模式陈设敷设设色设使设或设供人施设论施设论设有预设阿阇多设咄路王阿社多设咄路王算法设计提婆设摩取因假设论军事设施施设工业设计铺设设籍建设性设利罗传输设备设在

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 10 132
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 111 120
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 14 120
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 28 84
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 58 70
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 19 70

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
设生 設生 設生彼天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 16
欲设 欲設 吾欲設一切大施 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 15
设大 設大 婆羅門欲設大祀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 13
设方便 設方便 當設方便 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
设住 設住 設住一劫若減一劫 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 8
设饭食 設飯食 尋於其夜供設飯食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
比丘设 比丘設 懈怠比丘設少執事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 7
供设 供設 供設既辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
设欲 設欲 懈怠比丘設欲執事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
设微 設微 清旦設微供 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
方便 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
飯食 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
美食 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
高座 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
一劫一劫 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
大會 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
住世 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
非法以為正法 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 8
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
種種方便 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
父母 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
無有 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
即為飯食 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
名曰宮城 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
飯食 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1