NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

谨 (謹) jǐn

 1. jǐn verb to be cautious / to be careful
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 小心 (Guoyu '謹' v 1; Kroll '謹' 2; NCCED '谨'; Unihan '謹')
 2. jǐn adjective sincere / solemn
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 恭敬 (Guoyu '謹' adj; Kroll '謹' 3; NCCED '谨'; Unihan '謹')
 3. jǐn adjective taciturn / reticent
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '謹' 1)
 4. jǐn verb to strictly prohibit
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 严禁 (Guoyu '謹' v 2)

Contained in

谨慎严谨恭谨惟谨拘谨敬谨谨守谨记小心谨慎谨防谨启谨订谨上勤谨谨严

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 66
Da Huayan Jing Lue Ce 《大華嚴經略策》 Scroll 1 44
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 5 42
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 39
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 36
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 36
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 9 35
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 6 34
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 29
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 1 28

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
谨勅 謹勅 我曹謹勅自守國 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 20
谨请 謹請 謹請東方憍尸迦天 Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 3 11
谨敬 謹敬 禮化謹敬 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
谨墀 謹墀 囉謹墀 Nīlakaṇṭhakasūtra (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Guangda Yuanman Wu Ai Da Bei Xin Tuoluoni Jing) 《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》 Scroll 1 7
谨顺 謹順 謹順正行如救火 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 6
谨案 謹案 謹案大梵天王內祕密經云 Fantian Zhai Di Fa 《梵天擇地法》 Scroll 1 6
化谨 化謹 禮化謹敬 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
懃谨 懃謹 懃謹無替 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4
谨识 謹識 宣授白雲宗僧錄南山大普寧寺住持傳三乘教十一世孫沙門如志謹識 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 4
谨按 謹按 謹按 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
自守 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
奉天 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
其事 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
復有聲聞威儀圓滿 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 2
恭順 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
作文 Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 1
大王軟弱 Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 1
正行救火 Scroll 1 in Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 1
汝等 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
苦行心事 Scroll 11 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
Scroll 8 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
Scroll 14 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 15 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
大王 Scroll 27 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
忠孝 Scroll 1 in Zhong Benqi Jing 《中本起經》 1
忠孝 Scroll 1 in Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 1
Scroll 2 in Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 1
Scroll 1 in Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 1
Scroll 10 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 1
Scroll 1 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
Scroll 11 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1