NTI Reader
NTI Reader

谨 (謹) jǐn

 1. jǐn verb to be cautious / to be careful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 小心 (Guoyu '謹' v 1; Kroll '謹' 2; NCCED '谨'; Unihan '謹')
 2. jǐn adjective sincere / solemn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恭敬 (Guoyu '謹' adj; Kroll '謹' 3; NCCED '谨'; Unihan '謹')
 3. jǐn adjective taciturn / reticent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '謹' 1)
 4. jǐn verb to strictly prohibit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 严禁 (Guoyu '謹' v 2)

Contained in

谨慎严谨恭谨惟谨拘谨敬谨谨守谨记小心谨慎谨防谨启谨订谨上勤谨谨严

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 66
Da Huayan Jing Lue Ce 《大華嚴經略策》 Scroll 1 44
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 5 42
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 39
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 36
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 36
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 9 35
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 6 34
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 29
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 1 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谨勅 謹勅 我曹謹勅自守國 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 20
谨请 謹請 謹請東方憍尸迦天 Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 3 11
谨敬 謹敬 禮化謹敬 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
谨墀 謹墀 囉謹墀 Nīlakaṇṭhakasūtra (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Guangda Yuanman Wu Ai Da Bei Xin Tuoluoni Jing) 《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》 Scroll 1 7
谨顺 謹順 謹順正行如救火 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 6
谨案 謹案 謹案大梵天王內祕密經云 Fantian Zhai Di Fa 《梵天擇地法》 Scroll 1 6
化谨 化謹 禮化謹敬 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
谨识 謹識 宣授白雲宗僧錄南山大普寧寺住持傳三乘教十一世孫沙門如志謹識 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 4
谨奉 謹奉 謹奉勅旨 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 4
身行谨 身行謹 父知子志身行謹勅 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 4