NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jiān

jiān noun shoulder
Domain: Health 健康

Contained in

肩膀大焰肩焰肩佛披肩塌肩折耸肩折肩部齊肩通肩肩负肩荷摩肩接踵比肩息肩肩扛肩章肩带肩起肩膊搭肩肩头骈肩

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 52
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 30
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 27
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 18
Lu Xiang Gan Tong Chuan 《律相感通傳》 Scroll 1 18
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 46 17
Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 Scroll 1 16
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 16
Dao Xuan Lushi Gan Tong Lu 《道宣律師感通錄》 Scroll 1 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
右肩 右肩 偏袒右肩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 340
肩右 肩右 偏袒右肩右膝著地 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 120
肩上 肩上 蹈龍王肩上 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 97
左肩 左肩 有人以父著左肩上 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 65
两肩 兩肩 兩肩齊亭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 56
一肩 一肩 於苾芻前偏袒一肩右膝著地 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 10
肩骨 肩骨 復破肩骨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
肩合掌 肩合掌 偏袒右肩合掌頂禮而白佛言 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
肩臂 肩臂 或肩臂骨一處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
肩圆 肩圓 兩肩圓充滿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
偏袒 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
阿難 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
偏袒 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
偏袒 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
偏袒合掌頂禮白佛 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
龍王 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
偏袒 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
尼師 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
尼師 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
至於偏袒 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 2
偏袒 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 2
Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
偏袒 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 2
Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 1
十八滿 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 2
苾芻偏袒著地 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 2
偏袒 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
偏袒 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
偏袒 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1