NTI Reader
NTI Reader

jiān

 1. jiān noun shoulder
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 肩并肩 'shoulder to shoulder' (Guoyu '肩' n 1; Han Dian '肩' n 2; Unihan '肩')
 2. jiān noun to shoulder / to bear
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '肩' v 1; Han Dian '肩' v 1; Unihan '肩')
 3. jiān proper noun Jian
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '肩' n 2)

Contained in

肩膀大焰肩焰肩佛披肩塌肩折耸肩折肩部齊肩通肩肩负肩荷摩肩接踵比肩息肩肩扛肩章肩带肩起肩膊搭肩肩头骈肩肩并肩

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 52
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 30
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 27
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 18
Lu Xiang Gan Tong Chuan 《律相感通傳》 Scroll 1 18
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 46 17
Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 Scroll 1 16
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 16
Fo Zhi Biqiu Liu Wu Tu 《佛制比丘六物圖》 Scroll 1 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
右肩 右肩 偏袒右肩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 340
肩右 肩右 偏袒右肩右膝著地 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 120
肩上 肩上 蹈龍王肩上 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 97
左肩 左肩 有人以父著左肩上 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 65
两肩 兩肩 兩肩齊亭 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 56
一肩 一肩 於苾芻前偏袒一肩右膝著地 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 10
肩骨 肩骨 復破肩骨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
肩合掌 肩合掌 偏袒右肩合掌頂禮而白佛言 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
肩臂 肩臂 或肩臂骨一處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
肩七 肩七 頸及兩肩七處充滿 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 5