NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

牛羊 niúyáng

niúyáng noun cattle and sheep / livestock
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '牛羊')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》 Scroll 1 6
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 4 5
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 5
The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 3 5
Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 5
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 5
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 24 4
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 6 4
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 14 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
马牛羊 馬牛羊 鬪象馬牛羊 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 59
牛羊等 牛羊等 步軍及牛羊等 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 20
牛羊象 牛羊象 牛羊象馬及車乘等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 10
乘牛羊 乘牛羊 多饒象馬車乘牛羊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 6 6
牛羊猪 牛羊豬 大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭 A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 2 6
牛羊六畜 牛羊六畜 皆須烹殺牛羊六畜 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 5
牛羊鸡 牛羊雞 若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 5
杀牛羊 殺牛羊 皆須烹殺牛羊六畜 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 4
牛羊犬 牛羊犬 牛羊犬豕類 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 4
牛羊奴婢 牛羊奴婢 白象馬牛羊奴婢米穀豐饒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
牛羊 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
牛羊 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
牛羊 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
牛羊 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
白象牛羊奴婢豐饒 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
財物牛羊 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
譬如牛羊 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
牛羊 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
牛羊 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
牛羊 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
庫藏珍寶牛羊 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
牛羊 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1
牛羊 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
菩薩摩訶薩棄捨身命奴婢牛羊非法財物 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
牛羊 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
牛羊 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
牛羊 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
牛羊充滿 Scroll 1 in Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》 1
牛羊六畜 Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 1
牛羊悉皆 Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 1
車馬牛羊 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
牛羊 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
牛羊 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
牛羊皮革 Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
牛羊 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1