NTI Reader
NTI Reader

牛羊 niúyáng

niúyáng noun cattle and sheep / livestock
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '牛羊')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》 Scroll 1 6
The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 3 5
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 5
Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 5
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 5
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 4 5
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 6 4
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 24 4
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 14 3
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
马牛羊 馬牛羊 鬪象馬牛羊 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 59
牛羊等 牛羊等 步軍及牛羊等 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 20
牛羊象 牛羊象 牛羊象馬及車乘等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 10
乘牛羊 乘牛羊 多饒象馬車乘牛羊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 6 6
牛羊猪 牛羊豬 大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭 A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 2 6
牛羊鸡 牛羊雞 若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 5
牛羊六畜 牛羊六畜 皆須烹殺牛羊六畜 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 5
杀牛羊 殺牛羊 皆須烹殺牛羊六畜 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 4
牛羊犬 牛羊犬 牛羊犬豕類 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 4
牛羊奴婢 牛羊奴婢 白象馬牛羊奴婢米穀豐饒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 4