NTI Reader
NTI Reader

xī cuò

 1. adjective past / former times
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Often begins a sentence that ends in 者 to mean 'formerly' in Literary Chinese (Guoyu '昔' adj; Kroll '昔' 1; Pulleyblank 1995, p. 119; Unihan '昔'; XHZD '昔')
 2. proper noun Xi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
  Notes: (Guoyu '昔' n 2)
 3. cuò adjective rough / coarse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 粗糙 (Guoyu '昔' cuò)
 4. noun night
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 夕 (Guoyu '昔' n 1; Kroll '昔' 2)

Contained in

往昔昔日昔叶波昔时宿昔今昔古昔昔阳昔年

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 8 79
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 3 72
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 71
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 6 66
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 64
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 57
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 56
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 5 54
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 3 51
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 51

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
昔来 昔來 自汝昔來恭奉於我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 14
昔在 昔在 我昔在優曇聚 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 11
忆昔 憶昔 問其寧憶昔所言不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
昔一时 昔一時 昔一時於羅閱城耆闍崛山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
昔在世 昔在世 汝昔在世間時 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
昔大 昔大 昔大天王將欲自試天輪寶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 7
昔未成 昔未成 我昔未成正覺時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 6
昔过去 昔過去 昔過去世有如來 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 5
念昔 念昔 念昔所生處 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
昔未 昔未 我昔未聞 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4