NTI Reader
NTI Reader

往昔 wǎngxī

wǎngxī noun in the past
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 22
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 14 22
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 7 22
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 21
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 19
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 18
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 17
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 18 16
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 1 16
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
念往昔 念往昔 我念往昔 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 57
往昔时 往昔時 於往昔時有沙門 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 17
忆往昔 憶往昔 自憶往昔無數世事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
往昔人非人 往昔人非人 乃至往昔人非人身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 13
往昔先 往昔先 亦非往昔先人所作 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 6
菩萨往昔 菩薩往昔 菩薩往昔以恚因緣墮於龍中 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 6
如来往昔 如來往昔 如來往昔為菩薩時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
世尊往昔 世尊往昔 稱於世尊往昔之訓 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
往昔因缘 往昔因緣 大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 5
忆念往昔 憶念往昔 憶念往昔相師之言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5