NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

往昔 wǎngxī

wǎngxī noun in the past
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 14 22
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 7 22
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 7 22
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 22
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 21
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 19
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 18
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 17
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 1 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
念往昔 念往昔 我念往昔 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 57
往昔时 往昔時 於往昔時有沙門 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 17
忆往昔 憶往昔 自憶往昔無數世事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
往昔人非人 往昔人非人 乃至往昔人非人身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 13
菩萨往昔 菩薩往昔 菩薩往昔以恚因緣墮於龍中 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 7
往昔无量 往昔無量 往昔無量無邊阿僧祇劫 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 6
如来往昔 如來往昔 如來往昔為菩薩時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
世尊往昔 世尊往昔 稱於世尊往昔之訓 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
忆念往昔 憶念往昔 憶念往昔相師之言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
往昔因缘 往昔因緣 大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
如來往昔菩薩 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
往昔無數劫 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
往昔無數世事 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
憶念往昔相師 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
往昔作佛 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
往昔侍者 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
往昔尼連禪河 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
憶念往昔隨從迦蘭仙人 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
往昔四千嬰兒 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
往昔 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
往昔 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
往昔沙門 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
乃至往昔 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 4
乃至往昔人非人作惡 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 10
往昔人非人 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 10
往昔國王 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
往昔修善 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
往昔作者 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
乃至往昔造作 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
乃至往昔人非人 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 11
往昔國王 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
往昔 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
往昔 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
往昔名曰 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1