NTI Reader
NTI Reader

欢喜 (歡喜) huānxǐ

 1. huānxǐ adjective joyful
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 快乐 or 高兴 (FGDB '歡喜'; Guoyu '歡喜')
 2. huānxǐ verb to like
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: In the sense of 喜爱 (Guoyu '歡喜' 2)
 3. huānxǐ proper noun Nandi
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Pond 水池
  Notes: Sanskrit equivalent: nandi, literally meaning 'the happy one', (MW 'nandi') translates proper names in Sanskrit, such as the name of a pond mentioned in the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra (T 227, Scroll 10; Conze 1973).
 4. huānxǐ proper noun Ānanda / Ananda
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
  Notes: See 阿難 (FGDB '歡喜')
 5. huānxǐ phrase Joy
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

欢喜母自欢喜经欢喜地大药叉女欢喜母并爱子成就法大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法摩诃毘卢遮那如来定惠均等入三昧耶身双身大圣欢喜天菩萨修行秘密法仪轨大圣欢喜双身毘那夜迦天形像品仪轨圣欢喜天式法欢喜与融和祥和欢喜人间欢喜人间欢喜,活出希望心生欢喜吉祥欢喜皆大欢喜登清凉地,结欢喜缘给人欢喜满心欢喜欢喜人欢喜佛欢喜为富欢喜就好欢喜与融合生欢喜

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 88
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 69
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 64
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 62
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 54
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 53
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 9 47
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 46
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 324 46

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欢喜奉行 歡喜奉行 歡喜奉行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 29
欢喜踊跃 歡喜踴躍 歡喜踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
欢喜心 歡喜心 歡喜心踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
大欢喜 大歡喜 復大歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 16
欢喜信受 歡喜信受 而不歡喜信受行耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 10
善心欢喜 善心歡喜 善心歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 9
怀欢喜 懷歡喜 心常懷歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
踊跃欢喜 踴躍歡喜 諸忉利天皆踊躍歡喜言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
心欢喜 心歡喜 使我心歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 7
王欢喜 王歡喜 見王歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5