rì mì

 1. noun day of the month / a certain day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: (Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 5; Unihan '日')
 2. noun Kangxi radical 72
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: The sun (ABC back cover; Guoyu '日' n 11; GHC p. 7)
 3. noun a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: For example, 日新月異 'daily renewal, monthly change' (Barnes 2007, p. 31; CCI p. 26; Guoyu '日' n 3; Unihan '日').
 4. proper noun Japan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学 , Concept: Country 国家
  Notes: Abbreviation for 日本 (Guoyu '日' n 10)
 5. noun sun
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 太阳, for example, 日月盈昃 'Sun high or low, moon full or parsed.' (QZW; Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 1; Unihan '日')
 6. noun daytime
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 白天 (Guoyu '日' n 2; Unihan '日')
 7. noun sunlight
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Barnes 2007, p. 31)
 8. noun everyday
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 每天 (Guoyu '日' n 4).
 9. noun season
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 季节 (Guoyu '日' n 6).
 10. noun available time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 光阴 (Guoyu '日' n 7).
 11. measure word a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: As a unit of time (Guoyu '日' n 8; Unihan '日')
 12. noun in the past
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '日' n 9)
 13. proper noun mi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
  Notes: Used in names (Guoyu '日' mì)

Contained in

Also contained in

日本畴日异日日历纪念日星期日周日礼拜日日子日益人民日报法制日报日前日常昨日日期日程近日日志日落生日平日日后节日日夜时至今日日记日语日用品今日当日日报日用日光往日早日日出日中暇日日坛公园终日一日三餐蔽日旌旗蔽日如日中天日趋

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 42 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 611
 • Scroll 5 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 567
 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 527
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 221
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 220
 • Scroll 2 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 — count: 213
 • Scroll 1 Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 《十二緣生祥瑞經》 — count: 207
 • Scroll 1 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 — count: 204
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 190
 • Scroll 6 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 189

Collocations

 • 七日 (七日) 而諸天意欲留舍利七日之中 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 52
 • 八日 (八日) 八日如來生 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 22
 • 日宫殿 (日宮殿) 取日宮殿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 18
 • 二日 (二日) 二日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 16
 • 十五日 (十五日) 十五日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 11
 • 三日 (三日) 以供三日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 11
 • 九十日 (九十日) 却九十日當般泥洹 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 9
 • 日斋 (日齋) 月八日齋 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 9
 • 日宫 (日宮) 第二日宮從東出西沒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 22 — count: 8
 • 日道中 (日道中) 安日道中 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 7