1. noun day of the month / a certain day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 5; Unihan '日')
 2. noun Kangxi radical 72
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: The sun (ABC back cover; Guoyu '日' n 11; GHC p. 7)
 3. noun a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 日新月異 'daily renewal, monthly change' (Barnes 2007, p. 31; CCI p. 26; Guoyu '日' n 3; Unihan '日').
 4. proper noun Japan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Concept: Country 国家
  Notes: Abbreviation for 日本 (Guoyu '日' n 10)
 5. noun sun
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 太阳, for example, 日月盈昃 'Sun high or low, moon full or parsed.' (QZW; Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 1; Unihan '日')
 6. noun daytime
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 白天 (Guoyu '日' n 2; Unihan '日')
 7. noun sunlight
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Barnes 2007, p. 31)
 8. noun everyday
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 每天 (Guoyu '日' n 4).
 9. noun season
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 季节 (Guoyu '日' n 6).
 10. noun available time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 光阴 (Guoyu '日' n 7).
 11. measure word a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As a unit of time (Guoyu '日' n 8; Unihan '日')
 12. noun in the past
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '日' n 9)
 13. proper noun mi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Used in names (Guoyu '日' mì)

Contained in

Also contained in

即日日系弥日成日家花无百日红日本文德天皇实录日耳曼语日常日以继夜朔日择日旷日持久来日方长达日饱食终日,无所用心日尔曼语族日据时代蜀犬吠日时日无多长日日场日军日式乌日乡风和日暄红日日晒雨淋日耳曼语族冰叶日中花照日葵日盛七日热浮云蔽白日日本柳莺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 42 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 611
 • Scroll 5 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 567
 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 527
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 221
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 220
 • Scroll 2 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 — count: 213
 • Scroll 1 Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 《十二緣生祥瑞經》 — count: 207
 • Scroll 1 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 — count: 204
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 190
 • Scroll 6 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 189

Collocations

 • 七日 (七日) 而諸天意欲留舍利七日之中 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 44
 • 八日 (八日) 八日如來生 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 22
 • 日宫殿 (日宮殿) 取日宮殿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 18
 • 三日 (三日) 以供三日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 11
 • 二日 (二日) 二日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 10
 • 十五日 (十五日) 十五日 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 10
 • 日斋 (日齋) 月八日齋 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 9
 • 九十日 (九十日) 却九十日當般泥洹 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 9
 • 日宫 (日宮) 第二日宮從東出西沒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 22 — count: 8
 • 取日 (取日) 取日宮殿 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 7