NTI Reader
NTI Reader

rì mì

 1. noun day of the month / a certain day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: (Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 5; Unihan '日')
 2. noun Kangxi radical 72
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: The sun (ABC back cover; Guoyu '日' n 11; GHC p. 7)
 3. noun a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: For example, 日新月異 'daily renewal, monthly change' (Barnes 2007, p. 31; CCI p. 26; Guoyu '日' n 3; Unihan '日').
 4. proper noun Japan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学 , Concept: Country 国家
  Notes: Abbreviation for 日本 (Guoyu '日' n 10)
 5. noun sun
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 太阳, for example, 日月盈昃 'Sun high or low, moon full or parsed.' (QZW; Barnes 2007, p. 31; Guoyu '日' n 1; Unihan '日')
 6. noun daytime
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 白天 (Guoyu '日' n 2; Unihan '日')
 7. noun sunlight
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Barnes 2007, p. 31)
 8. noun everyday
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 每天 (Guoyu '日' n 4).
 9. noun season
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 季节 (Guoyu '日' n 6).
 10. noun available time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 光阴 (Guoyu '日' n 7).
 11. measure word a day
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: As a unit of time (Guoyu '日' n 8; Unihan '日')
 12. noun in the past
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '日' n 9)
 13. proper noun mi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
  Notes: Used in names (Guoyu '日' mì)

Contained in

日本尼日利亚日元日历纪念日星期日周日礼拜日日子日益人民日报法制日报日前日常昨日日期日程近日日志日落生日平日日后节日日夜时至今日日记日语日用品今日当日日报日用日光往日早日日出日中暇日大日如来大日佛诞日日坛公园终日抗日战争一日三餐如日中天日月灯日生佛日趋假日

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 611
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 567
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 531
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 258
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 249
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 249
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 235
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 232
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 2 215
Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 《十二緣生祥瑞經》 Scroll 1 207

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
七日 七日 而諸天意欲留舍利七日之中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 52
八日 八日 八日如來生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 22
日宫殿 日宮殿 取日宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 18
三日 三日 以供三日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
十五日 十五日 十五日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 11
二日 二日 二日 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 11
九十日 九十日 却九十日當般泥洹 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 9
日斋 日齋 月八日齋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
日宫 日宮 第二日宮從東出西沒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 8
智慧日 智慧日 六者智慧日損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7